Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Enskilda avlopp

Att släppa ut avloppsvatten från byggnader med mera betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Spillvatten från ditt hushåll räknas som avloppsvatten, till exempel från vattentoalett eller bad-, disk- och tvättvatten.

För alla typer av avloppsvatten gäller krav på att rena det eller ta hand om det på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Fosfor och kväve från våra avlopp bidrar till övergödningen av sjöar och hav. Därför är det viktigt att ditt avlopp har en bra rening.

De vanligaste reningsmetoderna är infiltration, markbädd eller minireningsverk.

Anlägga nytt eller befintligt avlopp

Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det viktigt att du läser igenom vår broschyr Information om enskilt avlopp som ger dig information om vilka uppgifter vi behöver ha in. I vissa fall under handläggningens gång kan miljöenheten behöva begära in kompletterande uppgifter.

Ansök

I e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning eller anmäla om du ska ändra en befintlig. Du kan också ansöka via blankett och skicka in ansökan per post.

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Slamtömningsentreprenören ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer idag.

Miljösanktionsavgift

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är mellan 3000-5000 kronor och du måste kunna visa att avloppet har den utformning och funktion som krävs på platsen. Kan du inte visa att avloppet uppfyller kraven kan du bli tvungen att gräva upp eller flytta avloppet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Avloppsguiden

Här hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd.
Avloppsguiden.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: