Öppna mobilmenyn

VA-taxa och avgifter

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter.

Brukningsavgift

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, s.k. dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

Anslutningsavgifterna höjs med 2,43 procent

I kommunens VA-taxa står det att VA-avdelningen kan reglera avgifterna med index. Regleringen baseras på indextalet E84 serie 322 och höjningen för 2020 blir 2,43 procent.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020

Senast uppdaterad: 26 maj 2020