Öppna mobilmenyn

VA-taxa och avgifter

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter.

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, s.k. dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

I kommunens VA-taxa står det att VA-avdelningen kan reglera avgifterna med index.

2021 kommer VA-taxan att höjas med 0,932 procent. Det gäller både brukningsavgifter samt anslutningsavgifter.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: