Öppna mobilmenyn

Anpassningar i verksamheten inom vård, omsorg och stöd

Inom vård, omsorg och stöd har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Vi månar om att föra en dialog med dig som är anhörig.

Så arbetar personalen

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. Personal inom vård och omsorg och som är hemma med sjukdom provtas för covid-19 genom Region Stockholm. 

Inom vården och omsorgen arbetar vi säkert och följer Socialstyrelsen hygienrutiner. Personalen har tillgång till skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion. Personal har utbildning i hur man använder utrustningen.

Så agerar vi vid misstänkt smitta

Vi kontaktar sjukvården vid misstänkta symtom
Om vi misstänker att en person i vård och omsorg är smittad för vi personen till ett avskilt rum eller den egna lägenheten. Vi är noga med att skydda både personen och personalen, samt att vi uppträder lugnt. Vi kontaktar sjuksköterska och samråder kring provtagning.

Vi följer hygienrutiner och använder skyddsutrustning
Personalen i vården och omsorgen följer som alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner. Skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion finns tillgänglig i våra verksamheter och personalen har fått utbildning i hur den ska användas.

Vi informerar närmast anhöriga
Om vi misstänker eller konstaterar smitta informerar vi närmast anhörig så snart som möjligt. Detta förutsätter att samtycke finns.

Sekretess råder
Alla som får stöd inom vård och omsorg omfattas av stark sekretess enligt Socialtjänstlagen. Sekretessen är till för att värna om individens integritet och rör alla uppgifter om personliga förhållanden, till exempel namn, telefonnummer, ålder och hälsotillstånd. Det är bara den som behöver informationen som får veta. Den som bryter sekretessen riskerar att göra stor skada, och det är straffbart att lämna ut uppgifter. Det betyder i det här sammanhanget att Botkyrka kommun enbart kan lämna ut uppgifter om smittade inom vården och omsorgen på ett övergripande plan. Därför kan vi inte informera övriga boende eller anhöriga om någon annan person på ett boende eller avdelning/enhet är sjuk eller har smittats. Vi kan inte heller namnge till exempel ett enskilt boende eller hemtjänstgrupp.

Vi ger stöd till anhöriga
Vi månar om dialogen med dig som anhörig. Har du frågor eller klagomål kan du framföra dem till personalen eller enhetschef. Du kan också gå via Botkyrka kommuns synpunktshantering som du hittar på botkyrka.se. Dina åsikter hjälper oss att göra omsorgen bättre.

Botkyrka kommuns anhörigsamordnare Johan Nicander är tillgänglig för dig som är anhörig och vill ha stödjande samtal. Kontakta Johan på johan.nicander@botkyrka.se, 08-530 610 69.

Vid smitta på vård- och omsorgsboende eller boende inom funktionsnedsättningsomsorgen (LSS)
Alla boende med symtom ordineras provtagning av ansvarig läkare.

Smittspårning sker vid bekräftade fall av covid-19 hos boende eller personal på vård- och omsorgsboende (särskilt boende). Smittspårningen sker i samarbete med Region Stockholms smittspårningsteam och syftar till att identifiera och provta de personer som kommit i kontakt med den smittade. Läkare ansvarar för spårningen.

Vi följer vårdgivarguidens rutiner för covid-19 i särskilda boendeformer. För boende med misstänkt eller konstaterad covid-19 avgör den medicinska bedömningen var hen ska vårdas. Ansvarig läkare samt sjuksköterska gör den bedömningen i samråd och informerar anhöriga samt tar in deras och den boendes synpunkter. Ytterst är det läkarens bedömning som styr inriktningen på vården.

Om personen vårdas på boendet sker det i samråd med läkare enligt särskilda rutiner. Den boende stannar då i sin lägenhet och får vårdas där av speciellt avdelad personal. Vi begränsar antalet personer som är i kontakt med den sjuke för att minimera smittspridningen.

Samtliga som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården provtas innan utskrivning till vård- och omsorgsboende. Även medborgare som beviljas plats på vård- och omsorgsboende från ordinärt boende provtas före inflytt.

Vid smitta inom hemtjänsten eller vid utskrivning från sjukhuset
Stöd i hemmet
Medborgare som har hemtjänst men där personlig omvårdnad inte ingår får stöd i hemmet från hemtjänsten. En begränsad grupp ur personalen ger då stöd till medborgaren för att minimera antalet personer som besöker den enskilde. Medborgaren kan också få stöd från sjukvården via avancerad vård i hemmet, ASIH.

Korttidsvård
Medborgare som har hemtjänst och stora behov av omvårdnad kan beviljas korttidsvård. I Botkyrka finns möjlighet att vårda medborgare med covid-19 samlat på en plats och därmed kunna ge en anpassad vård och begränsa smittspridningen. Korttidsboendet kan även erbjudas personer som inte tidigare haft hemtjänst men som skrivs ut från sjukhuset. På korttidsboendet finns sjuksköterska och vården ges i samråd med läkare.

Anhöriganställning
Medborgare med hemtjänst kan få sina insatser utförda av anhörig som anställs under den tid som medborgaren är bekräftad med smitta av covid-19. Det innebär att medborgaren får allt stöd från anhörig under en tid. Därmed begränsas smittspridningen.

Vaccinering mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationen och organisationen kring den för invånarna i länet. Botkyrka kommun bistår regionen där det är möjligt. 

Tillgången till vaccin är begränsad. Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens prioriteringar för i vilken ordning vaccinering ska erbjudas. 

Flera medborgare som har stöd från Botkyrka kommun tillhör prioriterade grupper. Det gäller till exempel personer som bor på vård- och omsorgsboenden, personer som har hemtjänst, bor på ett LSS-boenden, har personlig assistans, samt personal som arbetar nära särskilt sårbara personer inom äldreomsorg samt övrig omsorg.

Du som tillhör en prioriterad grupp kontaktas med information när det är dags för dig att få ett erbjudande om vaccinering.  

Läs mer om prioriteringen på 1177.se.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig. 

Även när allt fler blir vaccinerade fortsätter medarbetare i Botkyrka kommun att följa gällande rekommendationer för att arbeta säkert; använder skyddsutrustning och följer basala hygienrutiner.  

Vaccinering på vård- och omsorgsboenden 
Vaccineringen påbörjades den 5 januari 2021 i samarbete med Region Stockholm, läkarorganisationen och personalen på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden, och avslutades i mitten av februari. Vaccinationen för nya brukare inom vård- och omsorgsboenden sker nu löpande. 

Läs mer om vaccinationsstarten på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden.

Vaccinering av personal inom vård och omsorg 
Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg samt övrig omsorg är prioriterade. Berörda medarbetare har erbjudits vaccinering från den 11 januari 2021, vaccineringen pausades den 22 mars av Region Stockholm.  

Vaccinering av medborgare med hemtjänst
Medborgare som har hemtjänst med omsorgsinsatser (ej enbart serviceinsatser eller trygghetslarm) tillhör en prioriterad grupp som får förtur till vaccineringen mot covid-19. Vaccineringen sker genom vårdcentralerna. Du som berörs har under januari fått ett vaccinationserbjudande. Medarbetare inom hemtjänsten kan hjälpa dig att boka tid för vaccinering om du behöver hjälp med det.

Vaccinering av medborgare inom LSS-boende och personlig assistans
Personer över 18 år som bor i gruppbostad och serviceboende eller som har personlig assistans är en prioriterad grupp. I den ingår även hushållsnära kontakter till personer med personlig assistans. Vaccinationen sker i samarbete med vårdcentralen. Berörda har i januari fått ett erbjudande och information om hur vaccinationen går till.

Vaccinering av övriga medborgare över 18 år med insatser enligt LSS
Region Stockholm har i slutet av april inlett vaccination av övriga personer med insatser enligt LSS, och som inte bor på gruppboende eller har personlig assistans. Vaccinationen genomförs av vårdcentralen. Information skickas ut till dig som berörs med information om hur du bokar tid för vaccinering. Du kan be personalen om hjälp med att boka vaccineringen. Läs mer på 1177.se

Frågor och svar om skyddsutrustning

Finns det skyddsutrustning i Botkyrka kommun?
Ja, vi har skyddsutrustning på varje enhet inom t ex boende och hemtjänst.

Vilken skyddsutrustning ska personalen ha tillgång till?
Vi följer myndigheternas rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till: handsprit, handskar, ytdesinfektion, plastförkläde, skyddsvisir, munskydd.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning på t ex äldreboenden och inom hemtjänsten?
Vi bedömer idag att vi har det som rekommenderas.

När använder ni skyddsutrustning som visir och munskydd?
Omsorgspersonalen följer alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner, att följa dem är ett sätt att bryta smittvägar, skydda sig själv och andra. Grunden i hygienrutinerna är god handhygien. Det finns också regler för klädsel, användande av smycken och tvätt av arbetskläder.

Sedan den 15 december ska personalen använda munskydd och visir under hela arbetspasset, enligt en tillfällig rekommendation från smittskyddsläkare i Stockholm.


Anpassningar av verksamheter inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsboende samt servicehuset Orren öppnar för säkra besök den 24 februari

Botkyrka kommun har beslutat att inte ansöka om ett förlängt besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten. Det här betyder att boendena öppnar upp för säkra besök från och med den 24 februari 2021.

Enligt smittskydd Stockholm ansvarar boendena för att besöken sker planerat. Följande rutiner gäller för besöken:

 • Du som besöker boendet ska vara helt symtomfri och avvakta med besök om någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion, eller om du varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna. Avvakta även med besök minst en vecka om du har varit utomlands.
 • När du besöker boendet, håll 2 meters avstånd så ofta du kan och tvätta händerna ofta.
 • Använd munskydd under hela besöket – du kan få munskydd av våra besöksvärdar.
 • I första hand bör besöket ske i din närståendes lägenhet eller utomhus. Efter verksamhetens bedömning kan besöket förläggas till ett annat utrymme på boendet där de smittförebyggande åtgärderna bättre kan tillmötesgås (till exempel samlingslokal).
 • Kom högst 2 besökare vid samma tillfälle.

För närvarande är det oklart om en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder, rekommendationer och allmänna råd. På samma sätt gäller besöksrutinerna för alla, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Restaurang Tornet stängd

Tornets restaurang, som ligger i Tornets vård- och omsorgsboende i Norsborg, hålls stängd tills vidare.

Hemtjänst och hemgångsteam

Vi ställer in externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. Personal inom hemtjänsten följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen använder skyddsutrustning och följer som alltid de basala hygienrutinerna.

Sedan den 15 december ska personalen använda munskydd och visir under hela arbetspasset, enligt en tillfällig rekommendation från smittskyddsläkare i Stockholm.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. Personal provtas.

Mötesplatser för seniorer

Botkyrka kommuns Mötesplatser för seniorer är stängda tills vidare.

Botkyrkafixaren

Botkyrkafixaren gör inga hembesök hos medborgare tills annat meddelas.

Anpassningar av verksamheter inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personlig assistans

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna, använder skyddsutrustning och utgår även från individuella bedömningar.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Gruppboenden inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi begränsar tillgången till gemensamma utrymmen, så att så få som möjligt vistas där samtidigt. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna, använder skyddsutrustning och utgår även från individuella bedömningar.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Serviceboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna, använder skyddsutrustning och utgår även från individuella bedömningar.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Korttidsboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. I dialog med brukare och anhöriga resonerar vi kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna, använder skyddsutrustning och utgår även från individuella bedömningar.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Mobila teamet

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna, använder skyddsutrustning och utgår även från individuella bedömningar.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Brukarombudsman

Brukarombudsmannen är tillgänglig för medborgare via telefon och e-post men medverkar inte i externa möten. Brukarråd ställs in tills dess att annat meddelas.

Anpassningar av verksamheter inom socialtjänsten

Kommunens öppna förskolor

Är stängda från och med 2020-11-02. Håller stängt tills dess att det kommer nya rekommendationer från regionen och Folkhälsomyndigheten. Vissa aktiviteter utomhus ordnas. Läs mer här.

Gemensamhetslokaler i Alby och Vårsta till boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

Håller öppet under begränsade perioder med högst två besökare samtidigt.

Ekonomiskt bistånd

Alla sökande uppmanas att lämna in sina handlingar elektroniskt via kommunens e-tjänst. Läs mer om ansökan via e-tjänst.

Pappersansökan och kompletterande handlingar kan fortfarande lämnas in vid vår reception på Hans Stahles väg 15 med öppettider:
måndag kl. 8-12, 13-18, tisdag – torsdag kl. 8-12, 13-16, fredag kl. 8-12, 13-14.

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare. Bemanning på kontoret har minskat för att enbart handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd och hantera akuta ärenden.

Undrar du om beslut och beräkning hänvisas du i första till Mina sidor som du når via kommunens e-tjänst. E-tjänsten når du via den här länken. I andra hand kan du kontakta din enskilda handläggare per telefon.

Mottag vuxen och barn

Receptionen på Munkhättevägen 49 är bemannad men vi tar emot besök med ”stängd lucka” för att minska risk för smittspridning.

Receptionens öppettider:

Månd 08.00-18.00

Tisd-torsd 08.00-16.00

Fred 08.00-14.00

Lunchstängt 12-13 varje dag

Alla personliga besök med handläggare på Mottag vuxen har avbokats och vi ber dig att istället kontakta din handläggare via telefon eller e-post. Personliga besök hos handläggare på Mottag barn kan fortfarande bokas. Se nummer till Mottag barn nedan.

Du som vill göra en ansökan eller komplettera din ansökan gör det bäst i vår e-tjänst.

Du som ändå vill lämna ansökan eller komplettering på papper kan använda receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två gånger per dag.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon: 08-530 618 00 (vuxen) eller 08-530 622 55 (barn).

Telefontid Mottag vuxen:

Månd 10.00-12.00 samt 15.30-18.00

Tisd 13.00-15.00

Onsd 10.00-12.00

Torsd 10.00-12.00 samt 13.00-15.00

Fred 10.00-12.00

Telefontid Mottag barn:

Måndag: 8.30 – 18.00

Tis-Tor: 8.30 – 16.00

Fredag: 8.30 – 14.00

Lunchstängt 12-13 alla dagar.

Verksamheterna med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Håller stängt tillsvidare. Information har gått ut till de som återkommande besöker verksamheterna.

Förebyggande områdesarbete

Fältarbete i skolor och våldsförebyggande arbete pågår i samverkan med aktuella skolor. Fältarbete utomhus koncentreras till prioriterade områden.

Familjerätten

Familjerätten har gjort följande verksamhetsförändringar med anledning av coronaviruset:

 • Barns umgänge med föräldrar i närvaro av umgängesstöd i vår umgängeslokal sker med en familj i taget.
 • Faderskap/föräldraskap fastställs för samanboende genom att handlingar skickas hem till föräldrar och inte genom personliga besök. Då föräldrarna inte är sambo genomförs utredningen per telefon eller Teams. Underskrift och identitetskontroll sker vid personligt besök om nödvändigt.
 • I övrigt har vi ställt om vårt arbete till digital form. Vi har samtal med föräldrar och ungdomar per telefon eller i Teams i stället för vid personliga besök. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga utifrån myndighetsutövning. Samtal med barn sker genom fysiska möten. 

Träffar för föräldrar och barn

De flesta träffarna ske digitalt tills vidare. Läs mer här.

Öppenvård vuxna samt boendestöd

Öppenvården vuxna och boendestödteamen utför stöd genom digitala verktyg som Teams, telefon eller fysiska möten beroende på det aktuella behovet.

Enheterna myndighet och utredning vuxna och unga vuxna

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare, vi använder oss av telefon och digitala verktyg i möjligaste mån. I receptionen hanterar vi akuta ärenden. Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växel 08–530 610 00.

Utredning och öppenvård barn

Verksamheten utreder och utför stöd genom digitala verktyg som Teams, telefon eller fysiska möten beroende på det aktuella behovet.

Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växel 08-530 610 00.

Familjecentralerna i Fittja och Tullinge

På grund av pandemin finns just nu begränsningar i verksamheterna på familjecentralerna i Fittja och Tullinge. Läs mer på respektive verksamhets webbsida:
Öppna förskolor
Fittja BVC
Tullinge BVC
Norra Botkyrka barnmorskemottagning
Tullinge barnmorskemottagning

Övriga verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder information och stöd via mail, telefonsamtal och samtal via Skype och utökar sina telefontider till vardagar klockan 9-16.30. Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 (röstsamtal eller Skype/Facetime).


Externa utförare inom LSS och vård- och omsorgsboende

För de parter som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller normalt sett samma författningar och krav vid en kris som vid normalfallet. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav vid en kris måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Exempel på de författningar som gäller är:

 • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

En vägledande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, exempelvis vid spridning av en allvarlig smitta.

Kommunens ansvar

Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området och av 2 kap. 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.

För att försäkra sig om att det också i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning, behöver den kommunala nämnden ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL och LSS. Nämnden har samma ansvar oavsett om det gäller avtal med entreprenader eller köp av enstaka platser i tillståndspliktiga verksamheter.

Tillhandahållandet av personlig assistans

Den assistansberättigade kan välja mellan att få assistansen utförd genom kommunen, att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. De enskilda utförarna som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild har en skyldighet att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten LSS eller assistansersättning enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken. De enskilda utförarna kan inte begränsa sitt åtagande mot en enskild insatsberättigad till vissa tider eller insatser.

I vissa särskilda undantagsfall kan kommunen tillfälligt ta över tillhandahållandet av assistansen. Här avses i första hand oförutsedda händelser som exempelvis akuta sjukfall som små assistansanordnare saknar förutsättningar för att ha beredskap för. När dessa särskilda undantagsfall råder har kommunen det yttersta ansvaret att ha en beredskap att tillhandahålla personlig assistans.

Skyddsutrustning

Alla arbetsgivare ansvarar för att ha den skyddsutrustning de behöver t.ex. munskydd och visir. Kommunerna tilldelas skyddsutrustning från regionen då det är en bristvara och att det ska fördelas efter behov. Kommunen har ett ansvar att dela med sig till externa utförare av den skyddsutrustning de tilldelats utifrån behov utifrån smittade till den omsorg och vård som berör brukare som är bosatta i Botkyrka. Externa utförare behöver informera om behov för att bli tilldelade skyddsutrustning, kontakta Anneli Hedlund, telefon 076-1150054.

Samverkan

Svensk krishantering bygger på samverkan, vilket innebär att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Vid eventuella frågor kontakta Myndighet på telefon: 070-204 51 91
telefontid måndag-torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00- 14.00

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan