Öppna mobilmenyn

Anpassningar i verksamheten inom vård, omsorg och stöd

Inom vård, omsorg och stöd har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medborgare från smittspridning. Samtidigt säkerställer vi att vi kan ge en säker och trygg omsorg samt ett stabilt stöd.

Om du som anhörig har frågor som gäller din närstående, kontakta enhetschef för verksamheten. Vi månar om att föra en dialog med dig som är anhörig.

Så arbetar personalen

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. Personal inom vård och omsorg och som är hemma med sjukdom provtas för covid-19 genom Region Stockholm. 

Inom vården och omsorgen arbetar vi säkert och följer Socialstyrelsen hygienrutiner. Personalen har tillgång till skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion. Personal har utbildning i hur man använder utrustningen.


Så agerar vi vid misstänkt smitta

Vi kontaktar sjukvården vid misstänkta symtom
Om vi misstänker att en person i vård och omsorg är smittad för vi personen till ett avskilt rum eller den egna lägenheten. Vi är noga med att skydda både personen och personalen, samt att vi uppträder lugnt. Vi kontaktar sjuksköterska och samråder kring provtagning.

Vi följer hygienrutiner och använder skyddsutrustning
Personalen i vården och omsorgen följer som alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner. Skyddsutrustning: plastförkläde, engångshandskar, visir, munskydd samt förbrukningsmaterial som handdesinfektion och ytdesinfektion finns tillgänglig i våra verksamheter och personalen har fått utbildning i hur den ska användas.

Vi informerar närmast anhöriga
Om vi misstänker eller konstaterar smitta informerar vi närmast anhörig så snart som möjligt. Detta förutsätter att samtycke finns.

Sekretess råder
Alla som får stöd inom vård och omsorg omfattas av stark sekretess enligt Socialtjänstlagen. Sekretessen är till för att värna om individens integritet och rör alla uppgifter om personliga förhållanden, till exempel namn, telefonnummer, ålder och hälsotillstånd. Det betyder i det här sammanhanget att Botkyrka kommun inte har rätt att lämna ut uppgifter om eventuellt smittade inom vården och omsorgen. Det är bara den som behöver informationen som får veta. Den som bryter sekretessen riskerar att göra stor skada, och det är straffbart att lämna ut uppgifter. Därför kan vi inte informera övriga boende eller anhöriga om någon annan person på ett boende eller avdelning/enhet är sjuk eller har smittats. Våra medborgare ska alltid kunna känna stort förtroende för den kommunala omsorgen – därför är sekretessen viktig.

Vi ger stöd till anhöriga
Vi månar om dialogen med dig som anhörig. Har du frågor eller klagomål kan du framföra dem till personalen eller enhetschef. Du kan också gå via Botkyrka kommuns synpunktshantering som du hittar på botkyrka.se. Dina åsikter hjälper oss att göra omsorgen bättre.

Botkyrka kommuns anhörigsamordnare Johan Nicander är tillgänglig för dig som är anhörig och vill ha stödjande samtal. Kontakta Johan på johan.nicander@botkyrka.se, 08-530 610 69.

Vid smitta på vård- och omsorgsboende eller boende inom funktionsnedsättningsomsorgen (LSS)
Alla boende med symtom ordineras provtagning av ansvarig läkare.

Smittspårning sker vid bekräftade fall av covid-19 hos boende eller personal på vård- och omsorgsboende (särskilt boende). Smittspårningen sker i samarbete med Region Stockholms smittspårningsteam och syftar till att identifiera och provta de personer som kommit i kontakt med den smittade. Läkare ansvarar för spårningen.

Vi följer vårdgivarguidens rutiner för covid-19 i särskilda boendeformer. För boende med misstänkt eller konstaterad covid-19 avgör den medicinska bedömningen var hen ska vårdas. Ansvarig läkare samt sjuksköterska gör den bedömningen i samråd och informerar anhöriga samt tar in deras och den boendes synpunkter. Ytterst är det läkarens bedömning som styr inriktningen på vården.

Om personen vårdas på boendet sker det i samråd med läkare enligt särskilda rutiner. Den boende stannar då i sin lägenhet och får vårdas där av speciellt avdelad personal. Vi begränsar antalet personer som är i kontakt med den sjuke för att minimera smittspridningen.

Samtliga som inte testats positivt för covid-19 och som skrivs ut från slutenvården provtas innan utskrivning till vård- och omsorgsboende. Även medborgare som beviljas plats på vård- och omsorgsboende från ordinärt boende provtas före inflytt.

Vid smitta inom hemtjänsten eller vid utskrivning från sjukhuset
Stöd i hemmet
Medborgare som har hemtjänst men där personlig omvårdnad inte ingår får stöd i hemmet från hemtjänsten. En begränsad grupp ur personalen ger då stöd till medborgaren för att minimera antalet personer som besöker den enskilde. Medborgaren kan också få stöd från sjukvården via avancerad vård i hemmet, ASIH.

Korttidsvård
Medborgare som har hemtjänst och stora behov av omvårdnad kan beviljas korttidsvård. I Botkyrka finns möjlighet att vårda medborgare med covid-19 samlat på en plats och därmed kunna ge en anpassad vård och begränsa smittspridningen. Korttidsboendet kan även erbjudas personer som inte tidigare haft hemtjänst men som skrivs ut från sjukhuset. På korttidsboendet finns sjuksköterska och vården ges i samråd med läkare.

Anhöriganställning
Medborgare med hemtjänst kan få sina insatser utförda av anhörig som anställs under den tid som medborgaren är bekräftad med smitta av covid-19. Det innebär att medborgaren får allt stöd från anhörig under en tid. Därmed begränsas smittspridningen.

Frågor och svar om skyddsutrustning

Finns det skyddsutrustning i Botkyrka kommun?
Ja, vi har skyddsutrustning på varje enhet inom t ex boende och hemtjänst.

Vilken skyddsutrustning ska personalen ha tillgång till?
Vi följer Socialstyrelsens, Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller skyddsutrustning. Det innebär att vård- och omsorgspersonal ska ha tillgång till: handsprit, handskar, ytdesinfektion, plastförkläde, skyddsvisir, munskydd.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning på t ex äldreboenden och inom hemtjänsten?
Vi bedömer idag att vi har det som rekommenderas.

När använder ni skyddsutrustning som visir och munskydd?
Omsorgspersonalen följer alltid Socialstyrelsens basala hygienrutiner, att följa dem är ett sätt att bryta smittvägar, skydda sig själv och andra. Grunden i hygienrutinerna är god handhygien. Det finns också regler för klädsel, användande av smycken och tvätt av arbetskläder.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande användande av skyddsutrustning. När personal möter en brukare med symtom med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 ska alltid visir och munskydd ska användas som komplement till de basala hygienrutinerna när personal arbetar närmre brukaren än 2 meter.  

På äldreboendena och inom hemtjänsten har Botkyrka kommun med hänvisning till försiktighetsprincipen infört extra åtgärder för att skydda de sköra äldre från smitta. Det här innebär att personalen alltid - även i de fall det inte finns misstanke om smitta - använder visir vid arbete närmre än 2 meter och dessutom lägger till munskydd om personal arbetar med sitt ansikte nära brukarens ansikte.


Anpassningar av verksamheter inom äldreomsorgen

Rutiner för besök på vård- och omsorgsboende samt servicehus

Regeringen har beslutat om att häva besöksförbudet på äldreboenden. Det innebär att besök tillåts igen från den 1 oktober 2020, om den boende önskar det. Botkyrka kommun har tagit fram rutiner så att besöken sker på ett säkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det här gäller för dig som anhörig vid besök på något av våra vård- och omsorgsboenden från den 1 oktober.

Inför ditt besök

Alla besökare ska vara helt fria från symtom. Vi rekommenderar max 2 besökare per gång för att kunna hålla ett säkert avstånd. Vi ser gärna att du kontaktar boendet inför ditt besök.

Under besöket

När du kommer till boendet, anmäl ditt besök till besöksvärd eller annan personal som kan visa dig in och hjälpa dig med våra rutiner. För att minimera risken för smittspridning och trängsel är det inte tillåtet att besökare vistas i de gemensamma utrymmena som till exempel korridorer, kök och dagrum.

Besök kan ske:

 • På särskild besöksplats med anpassade avstånd utomhus
 • På särskild besöksplats med anpassade avstånd inomhus
 • I den enskildes lägenhet.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholms län rekommenderar vi dig som är anhörig att avstå från besök i den enskildes lägenhet fram till den 19 november och istället använda de särskilda mötesplatser som finns vid varje boende. Våra besöksvärdar hjälper anhöriga och boende att upprätthålla rutiner för att göra besöken så säkra som möjligt.

Sprita händerna och undvik att röra ansiktet

Smittspridning sker via hosta och nysningar, men även mellan händer och föremål. Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk. Se till att sprita händerna innan du går in på boendet. Handsprit finns tillgängligt vid alla entréer och på flera platser inne på boendet. Sprita händerna ofta för att bryta smittkedjan.

Håll avstånd

Försök hålla 2 meters avstånd till alla personer både inomhus och utomhus. Använd visir eller munskydd om du inte kan hålla ett säkert avstånd. Detta delas ut av besöksvärd eller annan personal.


Hemtjänst och hemgångsteam

Vi ställer in externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. Personal inom hemtjänsten följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen använder skyddsutrustning och följer som alltid de basala hygienrutinerna. Inom hemtjänsten har Botkyrka kommun med hänvisning till försiktighetsprincipen infört extra åtgärder för att skydda de sköra äldre från smitta. Det här innebär att personalen alltid - även i de fall det inte finns misstanke om smitta - använder visir vid arbete närmre än 2 meter och dessutom lägger till munskydd om personal arbetar med sitt ansikte nära brukarens ansikte.

Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn. Personal provtas.

Dagverksamhet inom äldreomsorgen

Anpassas för att minska risken för smittspridning och öppnas igen den 21 september 2020. Information skickas till deltagare i början av september.

Mötesplatser för seniorer

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Stockholms län är Botkyrka kommuns Mötesplatser för seniorer är stängda från och med den 31 oktober till och med 19 november.

Läs mer om öppningen av mötesplaterna.

Botkyrkafixaren

Botkyrkafixaren gör inga hembesök hos medborgare tills annat meddelas.

Anpassningar av verksamheter inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personlig assistans

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter. Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Gruppboenden inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi begränsar tillgången till gemensamma utrymmen, så att så få som möjligt vistas där samtidigt. Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Boende som har dagverksamhet får den på boendet, istället för i dagverksamhetens lokaler.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Serviceboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Boende som har dagverksamhet får den på boendet, istället för i dagverksamhetens lokaler.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Korttidsboende inom funktionsnedsättningsomsorgen

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. Anhöriga ska undvika onödiga besök, och aldrig göra besök om man har luftvägssymtom, feber eller hosta. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Mobila teamet

Vi ställer in eller undviker externa gruppaktiviteter som till exempel brukarmöten, liksom gruppaktiviteter utanför avdelningen, enheten eller boendet. I dialog med brukare och anhöriga resonerar kring medverkan i andra externa aktiviteter.

Personal följer de direktiv och rutiner som Region Stockholm, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen upprättat. Personalen följer som alltid de basala hygienrutinerna och skyddsutrustning finns attt använda vid behov. Personal som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, ska stanna hemma och får inte återgå i arbete förrän de varit helt symtomfria i minst två dygn.

Brukarombudsman

Brukarombudsmannen är tillgänglig för medborgare via telefon och e-post men medverkar inte i externa möten. Brukarråd ställs in tills dess att annat meddelas.

Anpassningar av verksamheter inom socialtjänsten

Kommunens öppna förskolor

Har verksamhet utomhus tillsvidare.

Gemensamhetslokaler i Alby och Vårsta till boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

Lokalerna håller stängt tillsvidare. Information har gått ut till de boende.

Ekonomiskt bistånd

Alla sökande uppmanas att lämna in sina handlingar elektroniskt via kommunens e-tjänst. Läs mer om ansökan via e-tjänst.

Pappersansökan och kompletterande handlingar kan fortfarande lämnas in vid vår reception på Hans Stahles väg 15 med öppettider:
måndag kl. 8-12, 13-18, tisdag – torsdag kl. 8-12, 13-16, fredag kl. 8-12, 13-14.

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare. Bemanning på kontoret har minskat för att enbart handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd och hantera akuta ärenden.

Undrar du om beslut och beräkning hänvisas du i första till Mina sidor som du når via kommunens e-tjänst. E-tjänsten når du via den här länken. I andra hand kan du kontakta din enskilda handläggare per telefon.

Mottag vuxen och barn

Receptionen på Munkhättevägen 49 är bemannad men vi tar emot besök med ”stängd lucka” för att minska risk för smittspridning.

Alla personliga besök med handläggare på Mottag vuxen har avbokats och vi ber dig att istället kontakta din handläggare via telefon eller e-post. Personliga besök hos handläggare på Mottag barn kan fortfarande bokas. Se nummer till Mottag barn nedan.

Du som vill göra en ansökan eller komplettera din ansökan gör det bäst i vår e-tjänst.

Du som ändå vill lämna ansökan eller komplettering på papper kan använda receptionens låsta sekretesskärl som vi tömmer två gånger per dag.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du har frågor på telefon: 08-530 618 00 (vuxen) eller 08-530 622 55 (barn).

Verksamheterna med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Stängt tillsvidare. Information har gått ut till de som återkommande besöker verksamheterna.

Förebyggande områdesarbete

Koncentreras till fältarbete utomhus i prioriterade områden. Fältarbete i skola och på fritidsgårdar kommer att återupptas under hösten.

Familjerätten

Familjerätten har gjort följande verksamhetsförändringar med anledning av coronaviruset:

 • Barns umgänge med föräldrar i närvaro av umgängesstöd i vår umgängeslokal sker med en familj i taget.
 • Faderskap/föräldraskap fastställs för samanboende genom att handlingar skickas hem till föräldrar och inte genom personliga besök. Då föräldrarna inte är sambo genomförs utredningen per telefon, men underskrift och identitetskontroll sker vid personligt besök.
 • I övrigt har vi ställt om vårt arbete till digital form. Vi har samtal med föräldrar per telefon eller i digitala verktyg stället för vid personliga besök. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga utifrån myndighetsutövning

Öppenvården vuxna

Öppenvården vuxna och vård och- stödsamordnarteamen har ställt om vårt arbete till digital form i möjligaste mån. Vi har samtal med våra klienter i telefon eller i digitala verktyg. Vissa fysiska möten genomförs fortfarande om de bedöms som nödvändiga.

Enheterna myndighet och utredning vuxna och unga vuxna

Alla fysiska möten som inte är nödvändiga ställs in tillsvidare, vi använder oss av telefon och digitala verktyg i möjligaste mån. I receptionen hanterar vi akuta ärenden. Har du frågor om ditt ärende kan du ringa din handläggare eller nå oss via kommunens växel 08–530 610 00.

Övriga verksamheter inom vård, omsorg och stöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd erbjuder information och stöd via mail, telefonsamtal och samtal via Skype och utökar sina telefontider till vardagar klockan 9-16.30. Välkommen att kontakta Johan Nicander på telefon: 08-530 610 69 (röstsamtal eller Skype/Facetime).

Restaurang Orren och Restaurang Tornet

Tornets restaurang har anpassats för säkra besök och är åter öppen sedan 12 oktober. Orrens restaurang är stängd för att minska risken för smittspridning.

Externa utförare inom LSS och vård- och omsorgsboende

För de parter som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller normalt sett samma författningar och krav vid en kris som vid normalfallet. För att kunna svara upp mot lagstiftningens krav vid en kris måste därför verksamheter inom dessa områden göra den planering som verksamheterna bedömer är nödvändig för att kunna hantera en allvarlig händelse.

Exempel på de författningar som gäller är:

 • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL,
 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg och
 • Arbetsmiljölagen (1977:1160), AML

En vägledande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter även har det vid en kris, exempelvis vid spridning av en allvarlig smitta.

Kommunens ansvar

Kommunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området och av 2 kap. 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver. Det ansvaret ligger kvar hos kommunen även under en kris, i enlighet med ansvarsprincipen. På motsvarande sätt kvarstår kommunens ansvar att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård.

För att försäkra sig om att det också i enskilt bedrivna verksamheter finns en planering för att kunna hantera konsekvenserna av en allmän smittspridning, behöver den kommunala nämnden ha fortlöpande kontakt med dem som fått i uppgift att verkställa beslut enligt SoL och LSS. Nämnden har samma ansvar oavsett om det gäller avtal med entreprenader eller köp av enstaka platser i tillståndspliktiga verksamheter.

Tillhandahållandet av personlig assistans

Den assistansberättigade kan välja mellan att få assistansen utförd genom kommunen, att själv vara arbetsgivare för assistenterna eller att anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. De enskilda utförarna som har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild har en skyldighet att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten LSS eller assistansersättning enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken. De enskilda utförarna kan inte begränsa sitt åtagande mot en enskild insatsberättigad till vissa tider eller insatser.

I vissa särskilda undantagsfall kan kommunen tillfälligt ta över tillhandahållandet av assistansen. Här avses i första hand oförutsedda händelser som exempelvis akuta sjukfall som små assistansanordnare saknar förutsättningar för att ha beredskap för. När dessa särskilda undantagsfall råder har kommunen det yttersta ansvaret att ha en beredskap att tillhandahålla personlig assistans.

Skyddsutrustning

Alla arbetsgivare ansvarar för att ha den skyddsutrustning de behöver t.ex. munskydd och visir. Kommunerna tilldelas skyddsutrustning från regionen då det är en bristvara och att det ska fördelas efter behov. Kommunen har ett ansvar att dela med sig till externa utförare av den skyddsutrustning de tilldelats utifrån behov utifrån smittade till den omsorg och vård som berör brukare som är bosatta i Botkyrka. Externa utförare behöver informera om behov för att bli tilldelade skyddsutrustning, kontakta Anneli Hedlund, telefon 076-1150054.

Samverkan

Svensk krishantering bygger på samverkan, vilket innebär att olika aktörer hjälps åt inför och under en kris. Samverkan sker mellan olika myndigheter och kommuner såväl som mellan företag och frivilligorganisationer, eftersom ingen ensam kan avvärja eller hantera en kris.

Vid eventuella frågor kontakta Myndighet på telefon: 070-204 51 91
telefontid måndag-torsdag 9.00-16.00, fredag 9.00- 14.00

Senast uppdaterad: 31 oktober 2020

Hitta på sidan