Stäng meddelande

Folkhälsa

Hälsans bestämningsfaktorer som beskrivs i texten nedan.

Folkhälsa handlar om det allmänna hälsotillståndet hos hela eller delar av befolkningen, medan hälsa är individuellt och avser den enskilda människans hälsa. Förutsättningar för en god hälsa är en mänsklig rättighet och avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Kommunen arbetar för att minska skillnader i hälsa och för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande.

Flera faktorer påverkar folkhälsan

Bilden ovan visar olika faktorer som påverkar folkhälsan. Faktorerna kallas för hälsans bestämningsfaktorer. De finns på olika nivåeer i samhället och samspelar med varandra. I den innersta delen finns ålder, kön och arv - faktorer som är svåra att påverka. Att känna framtidstro och tillit till samhället man lever i påverkar också hälsan. Det är kopplat till ens sociala sammanhang, det vill säga att känna sig sedd, hörd och att veta att man inte är ensam. 

Goda levnadsvanor är kanske det som mest förknippas med vår hälsa - vad vi äter, om vi röker och om vi motionerar. Dessa vanor påverkas av våra livsvillkor, exempelvis vår möjlighet till god utbildning, trygga bostadsförhållanden och meningsfull fritid. Men även tillgång till naturområden, mötesplatser, kultur och hälso- och sjukvård är viktiga förutsättningar för god folkhälsa.

Ytterst på bilden finns övergripande samhällsstrukturer som normer i samhället, politiska beslut och lagar som påverkar våra livsvillkor och levnadsvanor. Sambanden mellan dessa faktorer på olika nivåer är avgörande för en god och jämlik hälsa.

En jämlik hälsa för alla

I samhället finns skillnader i hälsa mellan grupper. De är svåra för den enskilde att påverka själv. Alla kommunens verksamheter bidrar tillsammans med andra aktörer i samhället till att skapa goda förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla.

Vill du veta mer?

Bland flikarna till höger kan du läsa mer om hur vi arbetar med folkhälsa i Botkyrka kommun. Där hittar du även Ungdomsenkäten och Hälsoenkäten som beskriver hälsoläget bland Botkyrkaborna, vilka behov som finns och hur det går i folkhälsoarbetet.

Har du någon fundering eller fråga om folkhälsa i Botkyrka?

Dina förslag och synpunter är viktiga! Kontakta ossöppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019
Kommun & politik