Stäng meddelande

Fittja äng

Fittja äng ligger intill Albysjön och är idag en populär mötesplats med lekplats, gym och bollplaner. I samband med att en ny dagvattendamm kommer att anläggas i Fittja ängs södra del – kommer parken rustas upp och förstärkas som mötesplats.

Här ligger Fittja äng

Parken bjuder på stora öppna gräsmattor, en sandstrand, en hundrastgård, ett utegym och en omtyckt lekplats med plaskdamm. I anslutning till Fittja äng ligger ett inomhusbad och Mångkulturellt centrum. Lekplatsen, de öppna gräsytorna och parkens gröna karaktär är fina kvalitéer som ska bevaras när parken ska rustas upp.

Målet med parkupprustningen är att stärka Fittja äng som stadsdelspark, mötesplats och evenemangsplats. Fler målpunkter ska skapas och kontakten med Albysjön ska lyftas fram. Medel från Boverkets satsning ”Grönare städer” kommer att användas till att skapa fler ekosystemtjänster såsom tillexempel fler växter som gynnar fjärilar och bin. En dialog har förts med verksamma och boende i Fittja inför planeringen av parkens nya platser.

Parkupprustningen innebär att:

 • Vattenkontakten med Albysjön kommer att lyftas fram
 • Vattenkontakten med den nya dammen kommer att utnyttjas
 • Två mötesplatser med nya grillplatser med bänkbord tillkommer
 • Många nya blomrabatter, träd och buskar kommer att planteras
 • Utegymmet kommer att förnyas och placeras närmre vattnet
 • Tre entréer till parken tillkommer
 • Stråket från idrottshallen ner mot badet ska bli trivsammare
 • Lugna platser för rekreation kommer att skapas
 • Broar över den nya dammen kommer att byggas
 • Belysningen kommer att förbättras i hela parken
 • En ny bredare, och ur översvämningssynpunkt mer strategiskt placerad, GC-väg kommer att anläggas längs med Albysjön vilket kommer öka tillgängligheten för promenader och cykling längs vattnet.
 • Fler platser för picknick tillkommer


Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Idrott, fritid & natur