Stäng meddelande

 

Skogsskötsel

Ibland gallrar vi i skogarna, detta gör vi för att öka naturvärdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv åt kommunens medborgare.

Kommunen håller på att utarbeta en ny skogsskötselplan, med inriktning på sociala, ekologiska och kulturella värden. Vissa akuta åtgärder som handlar om riskreducering eller gallringar och avverkningar i samband med exploatering kan komma att vidtas redan innan planen är färdig.

Virke som avverkas säljs eller sparas som biodepåer, en plats för svampar och insekter att frodas. Det är alltså inte tillåtet att ta hand om stockarna som ligger på marken. Vill du köpa ved för husbehov så kontakta kommunens skogsförvaltare.

Pågående och kommande gallringar:

  • Lida, gallring längs elljusspåren, för att bredda dessa (2018).
  • Hågelby hage, om kommunen får stöd av Länsstyrelsen, väster om Hågelbyleden och söder om Kumla Gårdsväg. Återskapande av skogsbete / kulturmark (2018-2019).
  • Rödstuhage idrottsplats, inför upprustning av idrottsplatsen (2018-2019).

Varför gallrar vi?

 Vi är måna om att det överallt i kommunens skog ska finnas många stående och döda träd, som är viktiga för olika arter av djur, växter, insekter och svampar. Därför låter vi alltid flera av de avverkade träden ligga kvar på marken. Detta ger på sikt en mera varierad skog med högre biologisk mångfald. Fåglar hittar lättare föda och boplatser, och vi får se resultatet ända inne vid fågelbordet hemma!

Under några år direkt efter en gallring kan det bli svårare att ta sig fram genom vissa partier. Lokalt kan spår ha bildats, och oftast ligger det avverkningsrester kvar i form av grenar och toppar. Detta beror dels för att vi behöver riset att köra på så att vi inte skadar marken, men även på att det blir väldigt dyrt att plocka bort det.
Avverkningsavfallet är också viktigt för de träd som är kvar. Näringen i barr, blad och kvistar tas upp av den växande skogen och motverkar utarmningen av marken. Vi rensar ändå i möjligaste mån större stigar och marken närmast privata tomter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Idrott, fritid & natur