Stäng meddelande
Stora Träsket

Stora Träskets naturreservat

Stora Träskets naturreservat är ett trolskt naturområde bestående av skogssjön Stora Träsket omgiven av gungflyn och en naturskogsartad barrskog med stor artrikedom.

Sjön och gungflyn

Sjön Stora Träsket har ett djup på ca 2 meter. Den öppna vattenytan minskar långsamt då gungflyna breder ut sig, detta är en naturlig process för denna typ av sjö. Längs sjökanten växer buskar som vide och pors. På gungflyna trivs insektsätande sileshår, den lilla orkidén myggblomster, tranbär och hjortron.

Vid kallkällorna i sluttningen söder om sjön växer små mattor av den vackra dunmossan.

Gammelskog

Sydväst om sjön ligger en gammal granskog, med många nedfallna döda träd, sk. lågor. Denna urskogsliknande miljö gynnar den biologiska mångfalden. Här trivs många insekter vilket gynnar fågellivet. Hackhål efter vår största hackspett, spillkråkan, finner du på flera ställen. Svampfloran är riklig både vad gäller lavar, ätliga svampar och trädväxande tickor. Granticka och gammelgranlav trivs i området. Bägge är så kallade signalarter vilka indikerar gammal barrskog.

Norr om diket mellan sjön och myren Lilla Träsket löper ett långt surdråg (liten våtmark). Även längre norrut är marken sank. Här finner du växter som gullpudra och skärmstarr. Ett område med grova alar med utvecklade sockelbildningar kan noteras liksom grova aspar (2,40 m omkrets) med bl.a. små tofsar av asphättemossa.

För vandraren

Grödingeleden som genomkorsar reservatet är en variant av Sörmlandsleden.

Leden är väl markerad och söder om sjön finner du ett litet mysigt vindskydd med grästak, en iordningställd eldstad och en liten brygga. Man kan också gå upp på de lite öppnare hällmarkerna på höjden söder om sjöns östra del.

En bit före vindskyddet är skogssluttningen fortfarande gles efter en gammal skidbacke ner mot sjön. Den anlades av lantbruksskolan som från 1950 och några decennier framåt hade verksamhet vid Viads gård.

Hitta hit

Eftersom Stora Träsket ligger i ett större skogsområde bör man ha med sig en bra karta vid besök i reservatet, gärna Lantmäteriets gröna (1:50.000) eller gula karta (1:12.500), gärna också en kompass.

Ett trevligt sätt att ta sig till Stora Träsket är att följa Grödingeleden som går genom reservatet. Lämpliga start- och slutpunkter är Berga vägskäl, nordost om reservatet där bussen mot Skanssundet stannar, och Näs by i söder. Från dessa punkter är det ca 5 kilometers vandring fram till reservatet.

Det finns också en parkering norr om stallbyggnaden vid Viads gård, söder om Tallbacken. Därifrån är det ca 1 kilometers promenad.

Stora träsket

Beslutet att bilda Stora Träskets naturreservat fattades av Botkyrka kommunfullmäktige 2008-06-17. Reservatet är 49 hektar stort varav 8 hektar består av vatten. Reservatet förvaltas av Botkyrka kommun.

Reservatsregler:

Förutom de lagar som alltid gäller är det förbjudet för allmänheten att:

  1. Gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. Fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. Gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forskning
  4. Medföra okopplad hund
  5. Elda annat än på anvisad plats
  6. Tälta mer än två dygn i sträck.

Speciellt är det värt att komma ihåg att terrängkörningslagen förbjuder dig att köra på annat än bilvägar med till exempel moped och fyrhjuling.

I övrigt gäller Allemansrätten.

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2019
Idrott, fritid & natur