Svartkällsskogens naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att bilda Svartkällsskogens naturreservat.
Beslutet att bilda Svartkällskogens naturreservat är kungjort i DN den 4 oktober.

Tallbevuxen strandmosse

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september att bilda Svartkällsskogens naturreservat. Området ligger sydväst om Lilla Skogssjön och har höga natur- och upplevelsevärden. Naturmiljön är mycket varierad med fuktpåverkad skog och små skogsbevuxna höjder. Inom reservatet ligger Lilla Skogssjöns utlopp i Uringeån, som bildat en liten ravin. Söder om utloppet, invid sjöstranden, öppnar sig en mosse som är glest bevuxen med långsamväxande tallar. Reservatet hyser goda livsmiljöer för många skyddsvärda arter av svampar och lavar, samt vattenlevande organismer, som den spetsfläckade trollsländan.

Ordningsföreskrifter

Följande ordningsföreskrifter (enligt 7 kap 30 § miljöbalken) gäller för området:

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forskning,
  4. fiska fisk och flodkräfta,
  5. inplantera främmande djur eller växter,
  6. tälta mer än två dygn i sträck.

Hela beslutet med skötselplan och föreskrifter finns hos kommunledningsförvaltningen i Botkyrka kommun i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba

Handlingarna kan du ladda ner och läsa här till höger. Eftersom handlingarna ibland kan vara ganska stora kan det vara bra att högerklicka på filerna och spara dem på din egen hårddisk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Idrott, fritid & natur