Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrkas klimatstrategi

Botkyrkas klimatstrategi ligger till grund för hur kommunen arbetar med att minska utsläppen av koldioxid samt hur kommunen genom sin planering anpassar samhället till ett varmare klimat.

Botkyrkas första klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige våren 2009 och i juni 2018 antogs en aktualiserad klimatstrategi. Strategin består av två delar, klimatmål och klimatanpassning.

Klimatmål

För att minska utsläppen av växthusgaser finns tre delmål med olika tidsperioder
uppsatta i klimatstrategin.

  • Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025
  • Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030
  • Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045

Under Relaterade dokument hittar du programmet för ett Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030.

Klimatanpassning

Botkyrkas klimatstrategi slår fast att planeringen måste utgå från osäkerhet och risker. Vi måste planera för både successiva förändringar i vår livsmiljö och mer plötsliga och akuta påfrestringar.

Genom vår översiktliga klimat- och sårbarhetsanalys från år 2010 har vi fått kunskap om hur kommunen kommer att påverkas av ett varmare klimat samt hur vi ska planera för att minska riskerna. Resultatet från analysen har arbetats in i kommunens översiktsplan och kommer även fortsättningsvis ligga till grund för kommunens arbete med klimatanpassning.

Alla klimatanpassningsåtgärder finns inte med i kommunens översiktsplan. För att ta ett helhetsgrepp över klimatanpassningsfrågorna kommer ett klimatanpassningsprogram att tas fram.

Under Relaterade dokument hittar du den översiktliga klimat- och sårbarhetsanalysen för Botkyrka från år 2010.

Nulägesanalys

I arbetet med att se över och aktualisera klimatstrategin ingick en nulägesanalys av strategin från år 2009 med dess olika mål och aktiviteter. Du hittar nulägesanalysen och Botkyrkas klimatstrategi från 2009 och 2018 under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2018