Klimatstrategin

Klimatfrågorna är en viktig del i Botkyrkas arbete för en långsiktigt hållbar
utveckling. Att Botkyrka inte ska bidra till klimatförändringarna är en av
kommunens stora utmaningar.

Botkyrka kommun har antagit en tuff klimatstrategi som stöd i arbetet för en långsiktigt
hållbar utveckling.

Var och hur bostäder, arbetsplatser och handelsområden byggs påverkar i hög grad våra
möjligheter att minska utsläppen. För Botkyrkas del har trafiken störst betydelse eftersom
cirka 80 procent av våra koldioxidutsläpp kommer från transporter.

Klimatstrategin ska hjälpa till att driva arbetet med klimatfrågan i rätt riktning. Strategin
handlar både om hur vi ska klara anpassningen till de oundvikliga klimatförändringarna i
vår livsmiljö och hur utsläpp av klimatpåverkande gaser ska minska.

För att minska utsläppen av växthusgaser finns fyra delmål med olika tidsperioder
uppsatta i klimatstrategin. Botkyrka kommun som organisation ska vara fossilbränslefri
senast 2015 och som plats senast 2030. År 2020 ska Botkyrka kommun som organisation
även vara klimatneutral och som plats ska Botkyrka vara klimatneutral senast 2040.

Uppgiften är utmanande och för att lyckas krävs samarbete mellan samhällets alla
aktörer. Beslutsfattare och lagstiftare har en viktig uppgift i att styra utvecklingen i rätt
riktning men framtiden kräver också nya beteenden och konsumtionsmönster. Redan i
dag finns mycket som vi konsumenter kan göra genom en mer klimatsmart livsstil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Klimat & miljö