Stäng meddelande

Storvretsparken

Storvretens hjärta Storvretsparken ska rustas upp. Projektet följer intentionerna i Botkyrka kommuns parkprogram.

Parken är idag sliten och i behov av en upprustning, men det finns också stora kvalitéer som ska tas tillvara.

Storvretsparken ska genom parkupprustningen förstärkas som mötesplats, stadsdelspark, rekreationsområde och plats för evenemang. Upplevelsen av att befinna sig i en grön lunga ska bevaras och utvecklas.

Vegetationen i parken ska vidareutvecklas och förädlas för att främja estetiska, sociala och biologiska värden. Känslan av rymd ska bestå.

De befintliga aktivitetsrummen i parken som till exempel lekplatsen ska rustas upp och fler målpunkter ska skapas. Gång- och cykelvägar ska kännas trygga och belysningen ska rustas upp i hela parken. Fördröjning av dagvatten ska kunna ske i parken på grund av översvämningsrisk vid kraftiga regn. En bättre och tydligare koppling från Tumba centrum via Storvretsparken ut till Lida friluftsområde kommer också att eftersträvas i projektet.

Dialogforum i våras

I våras hölls ett dialogforum om parken och en förstudie har tagits fram utifrån dialogen.
Under 2019 kommer planering och gestaltning av parken att ske tillsammans med landskapsarkitekter. Under 2020 kommer ombyggnation att pågå.

Konstverk i parken

Under 2018 undersöker en konstnär, Shabnam, parallellt Storvretsparken genom dialog med ungdomsgården Lagret och konstworkshops med allmänheten 10-11 november. Målet för arbetet är ett permanent konstverk som bidrar till att skapa en ny målpunkt, dvs en plats som lockar människor, i parken.
Konstprojektet är ett samarbete mellan Gata/parkenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Konsthallen på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2018
Klimat & miljö