Enskilda avlopp

Rött torp med ängtomt

Hus på landet har ofta enskilt avlopp. Foto: Sten Modén

Att släppa ut avloppsvatten från byggnader med mera betraktas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Spillvatten från ditt hushåll räknas som avloppsvatten, till exempel från vattentoalett eller bad-, disk- och tvättvatten.

För alla typer av avloppsvatten gäller krav på att rena det eller ta hand om det på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav. Fosfor och kväve från våra avlopp bidrar till övergödningen av sjöar och hav. Därför är det viktigt att ditt avlopp har en bra rening.

De vanligaste reningsmetoderna är infiltration, markbädd eller minireningsverk. Vill du se om ditt avlopp verkar klara dagens krav, läs mer längst ner på sidan om grönt, gult eller rött avlopp.

Anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Vill du ändra din befintliga anläggning eller anlägga ett nytt avlopp behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd, enligt miljöbalken. I vårt informationsblad ”Information till dig som inte har kommunalt avlopp” finns det beskrivet hur du går tillväga för att göra en ansökan eller anmälan samt hur handläggningen går till.

För handläggning av din ansökan eller anmälan tar miljöenheten ut en avgift om 4 140 kr-12 420 kr beroende på omfattning. Läs mer på sidan om avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn.

Miljösanktionsavgift

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är mellan 3000-5000 kr och du måste kunna visa att avloppet har den utformning och funktion som krävs på platsen. Kan du inte visa att avloppet uppfyller kraven kan du bli tvungen att gräva upp eller flytta avloppet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om enskilda avlopp kan du kontakta miljöenheten i Botkyrka kommun.

Om du vill veta lite mer om vilka krav som ställs på en enskild avloppsanläggning kan du läs mer på avloppsguidenlänk till annan webbplats eller i Naturvårdsverkets faktablad till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Klimat & miljö