Frågor och svar från mötet 23 februari 2012

Här kan du läsa svaren på de frågor som ställdes på mötet den 23 februari 2012.

Frågor om PFOS i Tullinge

Hur ser det ut i Tullingesjön vad gäller PFOS-halter i fisk?

Det finns inga begränsningar för att äta fisk från Tullingesjön på grund av PFOS. Hur mycket PFOS det finns i fisk beror på hur mycket PFOS det finns i sjön fisken lever i. I Tullingesjön är PFOS-halten inte förhöjd (enligt de mätningar som företagits av ITM) och det finns därför inget skäl att misstänka att fisken som finns i Tullingesjön har förhöjda PFOS-halter.

Om man renar med aktivt kol vid de s.k. ”hot spotsen”, kommer det då inte att ta jättelång tid innan den reningen syns i vattnet i Tullinge Vattenverk? Typ ett decennium?

Det är väldigt svårt att säga hur lång tid det kommer att ta för halterna att sjunka vid Tullinge vattenverk. Vi kommer däremot att se att det blir förbättringar på platsen.

Kan byggnationerna på F18 och schaktningsarbetena ha släppt loss PFOS från marken till grundvattnet?

Troligen inte. PFOS är väldigt rörligt i marken och binder inte speciellt bra till jordpartiklar. Däremot är det relativt vattenlösligt och PFOS har följt med regnvattnet ner i marken mot grundvattnet.

Kan soptippen vid Hacksjön ha varit en källa till förorening av PFOS?

Soptippar är en känd källa till PFOS (på grund av exempelvis gamla gore-tex produkter etc.). Vi har dock inte hittat några förhöjda halter av PFOS i Hacksjön. De halter som har mätts upp i hotspotsen på den före detta flygplatsen är så höga att det är osannolikt att föroreningen kommer från en annan källa.

Är det mycket vatten med höga PFOS-halter på väg från övningsplatserna till vattenverket? Hur lång tid kan det tänkas ta innan det passerat och vattnet kan användas igen?

Genom att rena hotspotsen på brandövningsplatsen kan vi minska utsläppet av PFOS till grundvattnet. Hur lång tid det tar innan en minskning av PFOS-halten märks vid Tullinge vattenverk är omöjligt att säga. Delvis beror det av grundvattenbildningens relativa storlek (jämfört med andra grundvattenbildande områden inom hela den grundvattenbildande ytan) kring de mest förorenade platserna, dels beror det på grundvattenmagasinets totala omsättningstid.

Du pratar om halter på 300 ng nu och sen 100 ng, men för mig låter det som om det kommer ta en väldigt lång tid innan halterna i dricksvattnet blir tillräckligt låga?

Det beror delvis på om vi kan hejda utläckaget ifrån de så kallade ”HotSpotsen” som identifierats på platsen, samt vilken omsättningstid grundvattenmagasinet har. Låt oss återkomma med en bättre prognos. Se också svaret på förra frågan

Påverkas PFOS-flödena i marken av verksamheterna i Hamra grustäkt?

I dagsläget kan vi inte svara på det

Hur kommer det sig att PFOS-halterna minskar ner mot Kagghamraåns mynning?

PFOS-halterna minskar på grund av att de späds ut.

Om man jämför de provisoriska gränsvärden som finns med Tullinges vatten, hur ser det ut då? (Dricksvatten)

De gränsvärden som Naturvårdsverket föreslagit ligger på 300-1000 ng/L. I England och Tyskland är gränsvärdet 300 ng/L. PFOS-halten i dricksvattnet i Tullinge ligger på ca 120-140 ng/L. Det har dock hänt mycket inom forskningen runt PFOS de senaste åren och det finns skäl att tro att gränsvärdet i framtiden kan bli lägre än 300 ng/L.

När är byggnationerna i Riksten framme vid de områdena med höga PFOS-halter?

Runt år 2018

Hur är det med andra källor i kommunen, som exempelvis Göstas källa, kan man hämta vatten där?

Vi planerar att ta vattenprov på Göstas källare, men i dagsläget fokuserar vi oss på Tullinge. Vattnet i Göstas källare kommer från Tullingeåsen, samma ås som Tullinge vattenverk tar sitt vatten ifrån. Kommunen ansvarar inte för vattnet i Göstas källare. Vi rekommenderar att man använder kranvatten eftersom det är kontrollerat enligt Livsmedelsverkets regler.

Vattenkvaliteten i Göstas källa, är vattnet okej att hämta till kaffet?

Vi planerar att ta vattenprover på Göstas källa. De gränsvärden som finns är satta för att en person ska kunna exponeras för de halterna varje dag under 70 år, utan att några effekter ska noteras. De halter som finns i Tullinge vattnet (och troligtvis i Göstas källa) leder inte till några akuta hälsoproblem. Det är alltså inte farligt att vid enstaka tillfällen dricka vattnet, på grund av PFOS. Kommunen ansvarar inte för kvaliteten på vattnet i Göstas källare.

Hur var halterna i de privata brunnar som analyserades?

Vi hittade inga förhöjda halter i de privata brunnar som undersöktes.

Det ligger ju i tiden att hitta gifter, och jag skulle tippa på att man snart hittar ännu mer gifter i Mälaren? Jag tror ändå att Tullinge vattnet är bättre att dricka som det är nu än att dricka vattnet från Norsborg med allt som kan finnas i det?

De krav som ställs på dricksvattnet bestäms av Livsmedelsverket och det kommunala vatten som används i Botkyrka uppfyller Livsmedelsverkets krav. Vi gör allt för att rena och få ordning på vår vattentäkt. Förutom att förse Tullingeborna med vatten är Tullinge vattenverk reservvattentäkt för Huddinge sjukhus. Har vi några andra okända gifter att vänta oss som kan dyka upp i vattnet inom en snar framtid?Det vet vi inte i dagsläget, men vi jobbar aktivt med att hålla oss uppdaterade.

Allmänna frågor om PFOS

Finns det PFOS i mörtens föda, exempelvis i plankton eller dylikt?

Mörten tar upp PFOS som är löst i vattnet via gälarna. Fiskar ”andas” vatten och gälarna är som halvgenomsläppliga membran som ”filtrerar vattnet varpå PFOS tas upp och sedan spridas vidare till andra organ i fisken. Mörten ”filtrerar” alltså fram vattenlösligt PFOS.Problemet blir när mörten äts upp av en abborre, som då i ett svep får i sig mörtens hela PFOS-paket. Abborren är dessutom själv exponerad via gälandning. När abborren sedan äts upp av en människa riskerar hon att få i sig flera milligram PFOS vid en enda måltid.

Hur blev utfallet av den dansk-amerikanska studien (infertilitet hos kvinnor)?

Det tog längre tid för de kvinnor som levde i miljöer med högre halter av PFOS än bakgrundsvärden att bli gravida. Forskarna fann en korrelation mellan ”time-to-preganancy” och halten PFOS och PFOA i de gravida kvinnornas blodplasma (den vätskefraktion som finns i blod när alla blodceller centrifugerats bort).

Eftersom du sa att PFOS är oförstörbart, menar du då att det aktiva kolet i kolfiltret fångar upp PFOS?

Ja, PFOS binder till det aktiva kolet.

Finns det någon annan källa till PFOS än brandsläckningsskummet som kan ha bidragit till föroreningarna av PFOS? Av-isnings-ämnen t.ex.?

Nej, troligen inte

Finns det PFOS i stenkolstjära?

Nej

Du nämnde ju att det kan bildas PFOS i avloppsslam. Hur går det till?

Nej, PFOS bildas inte i avloppsslam. Däremot har förhöjda halter av PFOS uppmätts i reningsverkets avloppsslam. PFOS finns överallt runt oss till exempel i regn, snö och damm. Ämnet följer med avloppsvattnet till reningsverken. Även vi människor bidrar till att höja PFOS-halten i avloppsslammet.

Kan man jämföra exponeringen från vattnet med något annat som jag exponeras för, t.ex. en gore-tex jacka eller liknande?

Exponeringen hos medel-Stockholmaren beror i huvudsak av tre källor; 1) livsmedel, 2) dricksvatten och 3) damm (i bostaden som kommer ifrån partiklar som nöts av ifrån perfluorerade ytor på olika material och impregneringar).I fallet med en typisk Tullingebo är det fortfarande dessa källor som står för exponeringen men istället är storleksordningen 1) dricksvatten, 2) livsmedel, 3) damm. Om man antar att Tullingebon inte äter fisk ifrån de kontaminerade sjöarna utan istället köper odlad lax och äter fiskpinnar så är graden av exponering förhöjd en faktor fem jämfört med medelstockholmaren (bidraget ifrån dricksvattenexponeringen). Äter man dessutom fisk ifrån Bysjön eller Getaren väldigt ofta skulle exponeringsrisken kunna öka en faktor 50-100 jämfört med medelstockholmaren. I och med att Botkyrka Kommun stängde vattenverket i Tullinge så snabbt så bedöms inte Tullingeborna löpa en större exponeringsrisk än medelstockholmaren just nu.

Kommunen, vattenverket och ekonomi

Kommer bildspelet att läggas ut på hemsidan?

Ja, bildspelet från informationsmötet finns att ladda ner här: Presentation om PFOS i dricksvattnet Den finns också nedan under "Relaterade dokument".

Vad har ni för prognos vad gäller öppningen av vattenverket?

Just nu samlar vi in fakta och tittar på en reningsanläggning vid hotspotsen. Därefter får vi utreda hur en reningsanläggning för vattenverket skulle kunna se ut. Sedan får kommunen och försvarsmakten titta på kostnaden att rena vattnet och vilka alternativa lösningar det finns.

Hur är det med kostnaden för allt det här? Är det kommunen som betalar?

VA-kollektivet har betalat de utredningar som gjorts hittills. Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för den fortsatta utredningen, men Kommunen har fått förtroendet att sköta utredningsarbetet tillsvidare för att det inte ska uppstå en paus i arbetet. Försvaret kommer att betala de utredningar som gjorts hittills, framtida kompletterande utredningar samt bergrummets reningsanläggning.

Vad kommer den här undersökningen som ni har genomfört att kosta när allt är klart?

Runt 5 miljoner

Betalar Försvarsmakten efterarbetet också dvs. att rena och sanera?

Ja

Generella frågor om vatten

Har kommunen någon kontroll på vad som görs i industriområdena? Det är ju känsliga områden inom vattenskyddsområdet.

VA-verksamheten samarbetar med Miljöenheten när det gäller att kontrollera verksamheterna. Miljöenheten är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet.

Går vattnet från Norsborg via Tullinge vattenverk och kloreras vattnet då något ytterligare på vägen?

Vattnet som används i Tullinge kommer från Norsborgs vattenverk och det är samma vatten som används i Tumba, Norra Botkyrka, Vårsta, Huddinge och hela södra Stockholmsregionen. Det är inte extraklorat. Det vatten vi vanligtvis använder i Tullinge, kommer från Tullinge vattenverk och är ett medelhårt vatten med mycket mineraler. Dessa ämnen fälls ut och bildar naturliga avlagringar i vattenledningarna. När vi byter till ett mjukt (klorerat) vatten så går processen baklänges och vattnet löser upp de ämnen som avlagrats under åren. Kloret reagerar med de organiska ämnen som finns i avlagringarna och det är därför det luktar klor.

Det låter som om det blir svårt att få igång vattenverket inom en snar framtid. Hur länge kan man ha vattenverket i ”malpåse” innan det beslutas att det ska läggas ner permanent?

Vattenverket ”motioneras” med jämna mellanrum för att det ska hålla sig ajour.

När vi sätter på vattenkranen är det väldigt mycket luft i rören/kranen, är det något som beror på det här?

Kanske, grundvattnet i Tullinge har en stabil temperatur på runt 8 oC året runt (när det tas upp). Ytvatten varierar med utomhustemperaturen. På vintern kan ytvattnet därför vara kallare än grundvattnet och det är möjligt att nedanstående fenomen inträffar oftare: Luft gör att vattnet kan se vitt eller grått ut och fenomenet förekommer särskilt vintertid. På vintern är vattentemperaturen lägst och lösligheten för luft är som störst. När vattnet transporteras i ledningsnätet sker en lätt temperaturstegring och luftens löslighet minskar. Men eftersom vattnet i ledningsnätet är trycksatt finns det ingenstans för luftbubblorna att ta vägen och vattnet blir övermättat på luft. Då vattnet exempelvis tappas upp i ett glas sjunker trycket för ett ögonblick och små mikroskopiska bubblor frigörs. Vattnet blir då grått eller vitt. Får vattnet stå någon minut klarnar det och bubblorna försvinner.Fenomenet kan också bero på problem inom fastigheten.Människor innehåller också PFOS och det effektivaste sättet för människan att bli av med PFOS är genom urinen. Man vet att vissa perfluorerade polymerer kan spjälkas under passagen genom ett reningsverk till bl a PFOS.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Klimat & miljö