Rapport om miljögiftet i Tullinge

På uppdrag av Botkyrka kommun har en rapport tagits fram där allt utredningsarbete och alla resultat som erhållits i samband med utredningen kring spridning av miljögiftet i Tullinge presenteras.

Rapport om miljögiftet i Tullinge

Kort sammanfattning av rapporten

Rapporten innehåller bland annat bakgrund och historik till hur miljögiftet kommit ut i naturen, riskanalyser och resultat från provtagningar. Vi har tidigare presenterat viktiga delar av rapporten på kommunens hemsida.

Bakgrund

Förhöjda halter av miljögiftet PFOS mättes upp under sensommaren 2011 i vattnet från Tullinge vattenverk. Kommunen startade ett arbete för att utreda:

  • var miljögiftet kom ifrån,
  • vilka mängder som kan ha spritts i omgivningen,
  • vilka platser som ämnet spritt sig till,
  • om ämnet påverkat halterna i fisken i närliggande sjöar,
  • hur ämnet spritt sig i grund- och ytvatten,
  • om utläckaget och spridningen av miljögiftet fortfarande pågår eller är historisk,
  • vilka risker det finns och vilka åtgärder vi behöver göra.

Miljögiftet fanns i släckskum

Miljögiftet PFOS fanns tidigare i brandsläckningsskummet AFFF och spreds i naturen när det användes på den före detta flygflottiljen F18 i Tullinge-Riksten. De förhöjda halter som vi uppmätte vid vattenverket i Tullinge ledde till att vattenverket stängdes ner, som en försiktighetsåtgärd.

Spridning till sjöar och vattendrag

Mätningar i sjöar och vattendrag nedströms den före detta flygplatsen visar att ämnet spridit sig via en ”smal korridor” från Riksten via Norrgaån ända ner till Kagghamraåns utlopp i Kaggfjärden.

Vattenprover från en berghangar på det före detta flottiljområdet visade mycket höga halter PFOS (mer än 5000 ng/l). Vattnet från berghangaren pumpas ut i dagvattensystemet och leds sedan vidare till sjöar och vattendrag nedströms den före detta flygplatsen. Detta utsläpp pågår fortfarande.

I fisk (abborre) från två sjöar nedströms flygplatsens avrinningsområde, Bysjön och Getaren, kan vi påvisa kraftigt förhöjda halter. Abborrfilé ifrån dessa sjöar bör inte ätas restriktionsfritt av någon. Botkyrka kommun rekommenderar vuxna människor att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad och fisk från Getaren bör inte ätas oftare än 1-2 gånger per vecka. Ammande mödrar och ammande barn bör helt avstå från att äta fisk ifrån Bysjön respektive Getaren. Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör även flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Kartläggning

Före detta anställda på flottiljområdet har intervjuats för att ta reda på var man övat, hanterat, lagrat och använt släckskummet. Intervjuerna ledde till att vi kunde hitta ett antal så kallade ”Hot Spots”, där halterna av miljögiftet är extra höga.

En sammanställning har gjorts av de hydrologiska förhållandena i området. Denna kunskap är viktig för att få en uppfattning av hur stort problemet med miljögiftet i yt- och grundvattnet är, samt vilka åtgärder som kan göras för att rena grundvattnet. Vi har även bedömt spridningsförutsättningarna från varje ”Hot spot” till grundvattnet. Det har gjorts genom att vi tagit grundvattenprover längst med Tullingestråkets sträckning, från söder om Bysjön till norr om Tullingesjön. Eftersom grundvattenmagasinet är mycket stort har provtagningarna endast gett en antydan på hur omfattande föroreningen är.

”Hot spots”

Prover på jord- och grundvatten visar att mycket höga halter av PFOS (i vissa prover över 40 000 ng/L) finns på den så kallade huvudbrandövningsplatsen. Höga halter av föroreningen har även mätts upp i grundvattnet på andra platser på den före detta flygflottiljen (mer än 500 ng/L) och i jorden (mer än 8000 ng/g torr substans). Marken på platsen är genomsläpplig och miljögiftet har rört sig ner till grundvattenåsen och spridits norrut med grundvattenströmmen mot vattentäkten i Tullinge.

Den mängd PFOS som skulle tas ut vid Tullinge vattenverk, om det fortfarande var vid bruk, är enligt översiktliga beräkningar cirka en tiondel av den mängd PFOS som antas transporteras bort från huvudbrandövningsplatsen varje år. Även om föroreningskällan tas bort tar det mycket lång tid innan föroreningen ”tvättats ur”.

Åtgärder

Det finns ännu inte tillräckligt med information för att ta fram en fullskalig åtgärdsplan. Det åtgärder som rekommenderas just nu är att:

Rena vattnet som släpps ut från bergrummet/flyghangaren.

”Hot spots” med höga halter PFOS-förorenad jord bör kartläggas noggrannare för att saneras, troligen genom att förorenad jord transporteras bort.

Bästa sättet att rena grundvattenmagasinet är att ta bort PFOS-källorna på flottiljområdet, genom att sanera jorden och den PFOS som finns i fri fas i grundvattnet. Därefter får nederbörden ”tvätta” ur vattenmagasinet. Urtvättningen kan snabbas på t ex genom konstgjord infiltration.

För att kunna använda vattentäkten till dricksvatten kan man installera kolfilter på vattenverket och samtidigt spä ut grundvattnet med vatten från vattenverket i Norsborg. Tullinge vattenverk är en betydelsefull reservvattentäkt och det är därför viktigt att hålla den i drift.

Vad händer nu?

Rapporten redovisar de aktiviteter som gjorts till och med december 2011. Vattenverket är avstängt och levererar inte vatten till tullingeborna. Nu får tullingeborna vatten från Norsborgs vattenverk. Försvarsmaktens utredning tar längre tid än beräknat och vi kan inte starta planeringen av Tullinge vattenverks reningsanläggning förrän utredningen är klar. Vi för kontinuerligt en dialog med Försvarsmakten om detta.

Försvarsmakten har tagit på sig alla kostnader för de utredningar som Botkyrka kommun har gjort. De kommer även att ansvara för framtida utredningar och saneringar. Överlämningen till Försvarsmakten kommer att ske i augusti-september 2012. Botkyrka kommun kommer att fortsätta följa arbetet med att sanera och rena vattentäkten i samarbete med försvarsmakten.

Utredningen för hur ”Hot Spots” ska kunna saneras pågår. Bland annat har en omfattande provtagning av jord i de omättade marklagren, laktester och en platsspecifikt riskbedömning för Tullinge-Riksten genomförts. Vi har även tagit ut sedimentkärnor från sjöarna i området som kommer att analyseras med avseende på PFOS och vissa radioisotoper. Förhoppningsvis kan vi genom att analysera sedimentkärnorna få mer information om när PFOS-föroreningen spreds till grundvattnet. Vi undersöker även möjligheterna att köra igång Tullinge vattenverk men i dagsläget finns det ingen tidplan för när det skulle vara möjligt.

Läs hela rapporten genom att klicka på länken nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2017
Klimat & miljö