Störningsinformation:
Vattenavstängning vid Lindhovsvägen
Dölj meddelande

Resultat och analys av provfisket

Vi genomförde provfiskning av vattendrag söder om den före detta flygplatsen i Riksten. Proverna visar att fisk från Bysjön och Getaren har så höga halter av miljögiftet PFOS att människor bör begränsa sin konsumtion.

Rekommendationer för vuxna

Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Getaren oftare än 1-2 gånger per vecka.

Bysjön är en privatägd sjö. Fiskerätten tillhör en privat ägare och allmänheten har inte lov att fiska i sjön. Vuxna människor rekommenderas att inte äta fisk från Bysjön oftare än 1-2 gånger per månad.

För att bedöma risken med att äta fisk har man använt den högsta tänkbara mängden PFOS som en vuxen person kan inta varje dag under 70 års tid utan att löpa oacceptabla hälsorisker.

Barn och ammande mödrar

Vi rekommenderar att ammande mödrar och ammande barn avstår från att äta fisk ifrån Bysjön respektive Getaren.

Barn exponeras för PFOS i högre utsträckning än vuxna, inte bara genom livsmedelskonsumtion utan även genom damm och amning. Ingen myndighet har velat sätta ett värde för hur mycket PFOS det är acceptabelt att ett litet barn (ammande barn) utsätts för.

Eftersom PFOS lagras i kroppen under en lång tid bör flickor/kvinnor i fertil ålder begränsa sitt intag av fisk från dessa sjöar, eftersom frekvent intag riskerar bygga upp halter i kroppen som kan överföras till ett framtida foster 10-15 år senare.

Fisken i Storsjön och Kagghamrafjärden är opåverkad

I fisken från Stora Skogssjön kunde vi inte detektera någon PFOS och i Kaggfjärden var halterna i fisken samma som för sjöar med normal bakgrundshalt (det vill säga sjöar utan mänsklig påverkan eller belastning, exempelvis fjällsjöar). Fisken från Stora Skogssjön och Kaggfjärden kan därmed ätas utan begränsningar ur PFOS-synpunkt.

Inte farligt att bada

PFOS tas inte upp via huden och det finns därför inga risker med att bada i Bysjön eller Getaren. Enstaka kallsupar är försumbara och inte heller små barn som leker och badar i vattnet utsätts för några risker. Hundar som rastas i området och dricker av vattnet får aldrig i sig sådana mängder vatten att djurets hälsa påverkas.

Du kan läsa hela rapporten inklusive riskbedömningen här till höger under "Läs mer".

Bakgrund

I oktober 2011 stängde kommunen sitt grundvattenverk i Tullinge efter att vi upptäckt förhöjda halter av PFOS i dricksvattnet. PFOS är ett miljögift som använts i brandsläckningsskum vid brandövningar på den före detta flygplatsen i Riksten. Halterna i dricksvattnet är lägre än europeiska gränsvärden, men kommunen beslutade av försiktighetsskäl att stänga av vattenverket.

PFOS har även läckt ut i vattendragen nedströms den gamla flygplatsen. Fisk som lever i vattendrag med förhöjd PFOS-halt kan samla på sig höga halter av ämnet genom så kallad bioackumulering. Det gör att fisk är en mycket större källa för människor att få i sig PFOS än dricksvatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Klimat & miljö