Stäng meddelande

Förorenad mark

Många ämnen som använts vid industrier och jordbruk kan fortfarande finnas kvar i mark eller vatten. Riksdagens miljökvalitetsmål om en giftfri miljö innebär bland annat att förorenade områden på sikt ska saneras.

​Länsstyrelsen behöver din hjälp

Länsstyrelsen har Naturvårdsverkets uppdrag att inventera och riskbedöma potentiellt förorenade områden. Länsstyrelsen ber nu allmänheten om hjälp att identifiera platser där man tidigare hanterat kemikalier. Mer information om detta hittar du på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Vad menas med förorenat område?

Med förorenade områden menas en miljöskada som skett genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning, och som kan medföra skador för människors hälsa eller miljön.

Vem ansvarar för vad?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är via miljöenheten ansvarig för tillsynen av förorenade områden. Det innebär att man ska kontrollera och se till att miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden efterföljs i kommunen.

Den som upptäcker en förorening ska genast underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden om detta. Nämnden ska sedan avgöra vem som ansvarar för att avhjälpa föroreningen och se till att det sker på ett lämpligt sätt, så att människor och miljön inte kommer till skada.

Kommunen är också skyldig att ta hänsyn till förorenade områden i samband med sin fysiska planering. I de fall som ett förorenat område saneras med hjälp av statliga medel är det oftast kommunen som är ansvarig för projektet.

Länsstyrelsen kartlägger var det finns misstänkt förorenade områden och sammanställer dessa uppgifter i rapportform och i en egen databas. I de fall det inte går att hitta någon juridiskt ansvarig för sanering av förorenade områden är det Länsstyrelsen som prioriterar och fördelar statliga medel till de områden som bedöms innebära högst risk för miljön och människors hälsa. Mer information om förenade områden hittar du på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Beskrivning av läget i Botkyrka

I förhållande till andra kommuner i stockholmsområdet har Botkyrka ganska få kända områden som är kraftigt förorenade.

På Länsstyrelsens lista finns ett förorenat område i Botkyrka som har bedömts ligga i den högsta riskklassen. Området ligger i Kagghamra gård och håller på att saneras. Beroende på att det inte har funnit särskilt många stora och tunga industrier i kommunen är de förorenade områden som upptäcks oftast av mindre omfattning.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Klimat & miljö