Stäng meddelande

Provtagningar vid Alby kulle

Nu är provtagningarna för marken vid Alby kulle slutförda. Enligt en förnyad riskbedömning, utförd av NIRAS AB, utgör inte föroreningarna någon oacceptabel hälsosrisk utifrån nuvarande markanvändning. Risken för spridning av kvarlämnade föroreningar till Albysjön/Tullingeåsen är inte heller av oacceptabel nivå, med anledning av den utspädningseffekt som kan förväntas med så stort avstånd till de mottagnade vattentäkterna.

I kullen vid Storskiftesvägen fanns mellan 1950 och början av 1970-talet en anläggning för att ta hand om industriavfall. Verksamheten ledde till att mark och grundvatten förorenades av bland annat lösningsmedel.

Under 1999 - 2000 genomfördes en omfattande sanering av marken i området. Saneringsarbetet avslutades med att ett kontrollprogram togs fram och genomfördes. Vi har även låtit utföra inomhusmätningar för att säkerställa att inte inomhusluften skulle ha motsvarande problem. Dessa utfördes under 2010.

Botkyrka kommun har under 2014 till 2016 utfört markundersökningar för en ny riskbedömning. Under 2014 genomfördes LL-MIP-sonderingar (porgasluftmätningar) samt luftmätning i spillvattenledningssystemet inom och i anslutning till föroreningsområdet av konsult (NIRAS). Året därpå genomfördes LL-MiHPT-sonderingar (porgasluftmätningar) samt provtagning av markens porluft och 2016 genomfördes kompletterande provtagningar av markens porluft. Det har bekräftats att de flyktiga föroreningara förkommer i mycket begränsad omfattning och de uppmätta koncentrationerna underskrider aktuella riktvärden med mycket bred mariginal. Så länge inte det lokala grundvattnet används som dricksvatten, bedöms inte föroreningarna medföra några negativa effekter för de människor som bor i närliggande bostäderna.

Kartbild som visar var proverna togs och var det var förhöjda värde i grundvattnet. Klicka på bilden för att se den i större format. Bilden öppnas i ett nytt fönster.

Bakgrund

I kullen vid Storskiftesvägen fanns mellan 1950 och början av 1970-talet en anläggning för att ta hand om industriavfall. Verksamheten ledde till att mark och grundvatten förorenades av bland annat lösningsmedel.

Mellan 1999 och 2000 sanerades (renades) marken genom att jord grävdes bort och flyktiga föreningar i jordens porluft togs bort. Vissa av ämnena hade dock spridits till ett större djup på 3-10 meter under markytan. Saneringen omfattade inte dessa föroreningar eftersom risken för negativa miljö- och hälsorisker bedömdes som liten.

För säkerhets skull beslutade kommunen 2001 att starta ett program för att regelbundet göra kontroller av grundvattnet. Detta gör vi för att kunna följa eventuella förändringar i föroreningshalter och för att kunna vidta åtgärder om det bedöms aktuellt. Kontrollen sker i sex grundvattenrör som du kan se markerade på kartbilden ovan.

Halterna av lösningsmedel var låga fram till augusti 2009, då något högre halter påträffades i grundvattenröret GW1närmast kullen. Vi gjorde två kompletterande kontroller i december 2009 och februari 2010. Halterna var då fortfarande något högre än normalt. I de övriga fem grundvattenrören har vi inte kunnat mäta någon förändring av halterna.

Under våren 2010 gjordes mätningar av inomhusluften på nio fastigheter på Storskiftesvägen i Alby.

Luftmätningen visade inte att det fanns några förhöjda värden av de ämnen som hade förhöjda värden i grundvattenproverna. Men de visade förhöjda värde av andra ämnen. Därför utökades kontrollprogrammet och nya kontroller kommer att göras. Ett nytt kontrollprogram finns sedan 2012.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2017
Klimat & miljö