Gallring av skogsområden

För att vårda skogen, öka naturvärdet och skapa goda förutsättningar för friluftslivet gör vi gallringar i de skogar som Botkyrka kommun äger.

I kommunens skogsbruksplan finns en grov plan för vilka områden som ska åtgärdas varje år. Vädret, akuta händelser i skogen samt andra hänsyn gör att man ibland gör avsteg från planerna. Målet med åtgärderna är att vårda skogen, öka naturvärdena och skapa goda förutsättningar för friluftslivet. Oftast handlar det om en kombination av dessa mål.

Observera att allt virke som avverkats säljs. Det är alltså inte tillåtet att ta hand om stammarna som ligger på marken. Vill man köpa ved för husbehov går det ibland bra innan det körts iväg till industrin. Hör i så fall med kommunens skogsförvaltare.

När en gallring pågår och en tid därefter kan det bli en del ris och körspår kvar i skogen. Ibland körs trädresterna bort men ofta får de ligga kvar som näring till de kvarstående träden. Bli inte förvånad när du ser en avbruten trädstam stå kvar i skogskanten, eller om vi låter ekgrenarna ligga kvar i en hög i skogen! För djur och växter som behöver död och skadad ved för sin överlevnad är det livsviktigt att det finns flera sådana detaljer spridda lite överallt i skogen.

Pågående och kommande gallringar:

  • Tullinge - Området mellan Tullingstrand och Nibblevägen (hösten 2014- våren 2015)

Varför gallrar vi?

Under året kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Eftersom verksamheten är beroende av väderleken kan vi inte ge en detaljerad tidsplan för de olika områdena.

Vi gör gallringarna för att på sikt göra skogen mer tilltalande för människor, men lika mycket till att öka naturvärdena. Ibland kan dessa två mål gå hand i hand, som till exempel när man röjer fram grova lövträd som både är vackra och biologisk värdefulla, eller när man röjer bort gran som gör friluftsskogen mörkare och minskar bär- och svampförekomsten, men även hotar att kväva andra, ljuskrävande träd.

Ibland kan naturvårdsåtgärder verka konstiga för de oinvigda. Vi är till exempel måna om att det överallt i kommunens skog ska finnas många stående och döda träd, som är så viktiga för många arter av djur, växter och svampar. Därför låter vi alltid flera av de avverkade träden ligga kvar på marken. Detta ger på sikt en mera varierad skog med högre biologiskt mångfald. Bland annat hittar fåglarna lättare föda och boplatser, och vi får se resultatet ända inne vid fågelbordet hemma!

Under några år direkt efter en gallring kan det bli svårare att ta sig fram genom vissa partier. Lokalt kan spår ha bildats, och oftast ligger det avverkningsrester i form av grenar och toppar. Detta beror dels för att vi behöver riset att köra på så att vi inte skadar marken, men även på att det blir väldigt dyrt att plocka bort det. Avverkningsavfallet är också viktigt för de träd som är kvar. Näringen i barr, blad och kvistar tas upp av den växande skogen och motverkar utarmningen av marken. Vi rensar ändå i möjligaste mån större stigar och marken närmast privata tomter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Klimat & miljö