På en skogbeväxt halvö vid Aspens östra strand ligger Ekholmen.

Många djur- och växtformer är helt beroende av den örtrika ekskog som växer här. Ovanliga arter av framför allt svampar, mossor och lavar frodas här. Om våren lever ekskogen upp då runt 40 olika fågelarter häckar här. Bland de mer ovanliga fåglarna finns mindre hackspett och stjärtmes. Andra fåglar som trivs i ekarna är kattuggla och nötkråka.

Den yttre delen av reservatet har tidigare varit slåtter- och betesmark, men är sedan ett antal år inte hävdad. I och med reservatsbildningen ska åter djur få gå och beta och de gamla ekarna åter få ljus. Innanför själva Ekholmen utbreder sig stora sankmarker med alar och björkar.