Stäng meddelande

Ensta Ö naturreservat

Foto: Sten Modén

Naturreservatet Ensta ö ligger i sjön Uttran. På ön växer en olikåldrig barrskog med gott om svamp och bär. Små sumpskogar ligger insprängda mellan de kullar som är karakteristiska för öns inre.

Många sällsynta arter av svampar, lavar och insekter trivs här. De är beroende av den olikåldriga skogen, från död och förmultnad ved till unga träd. Tallticka till exempel växer bara på gammal, minst hundraårig barrskog, framför allt tall.

Under juli och/eller augusti kan blommor som den vackra orkidén knärot ses i mängder och linnea och skogsstjärna växer också i skogen. På flera ställen finns goda möjligheter att gå i land med roddbåt och på den sydvästra delen av ön kan du hitta fina badklippor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Klimat & miljö