Stäng meddelande

Hågelby hage

Hågelby hage är arbetsnamnet på ett projekt som syftar till att restaurera ett tidigare betat skogsparti nordost om Hågelby gård.

Från att tidigare varit mycket vanligt, är skogsbeten nu sällsynt. Sannolikt har hela Hågelby hage tidvis varit betat, men i mer modern tid har endast delar av det hägnats för hästar och får.
I takt med att skogsbetena minskat, har också den speciella flora och fauna som gynnats av skogsbeten minskat.
Inom det rödmarkerade området på kartan hittar du de vidsträckta järnåldersgravfält som idag är svåra att urskilja på grund av träd, buskar, örnbräken och blåbärsris. Träden och buskarna kan dessutom orsaka skada på gravarna.

Restaurering gynnar mångfald

Den restaurering som vi genomför förväntas gynna biologisk mångfald, synliggöra fornlämningar och stärka läsbarheten av Hågelbyområdets agrara historia.

Kommande åtgärder

I korthet består de olika åtgärderna av följande moment:
- borttagning av gammalt stängsel.
- röjning av buskvegetation, unga granar och sly.
- borttagning av träd och sly från fornlämningar
- avgränsning av fornlämningar (järnåldersgravfält).
- avverkning av merparten av skogen. Sparas gör framför allt större träd av ek, tall och andra träd som är viktiga för djur och växter
- stängseluppsättning samt framdragning av el och vatten.
- stättor kommer att sättas upp på strategiska platser för att man ska kunna passera stängslet. Där el-ljusspåret korsar stängslet kommer färister att anläggas.
- framtida bete kommer att utföras av kor.

Måndagen den 24 september påbörjades arbetet med röjning av av mindre träd och buskar som en del i restaureringen av Hågelby hage. Det kommer att innebära att mycket ris och upplag på platsen som sedan körs bort. Röjningsarbetet beräknas pågå fram till vecka 41.

Klart hösten 2019

Projektet som beräknas bli klart hösten 2019, är ett samarbete mellan miljöenheten, gata-parkenheten och kultur- och fritidsförvaltningen på Botkyrka kommun. Projektet finansieras med hjälp av statliga LONA-bidrag (bidrag för lokala naturvårdsprojekt).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Klimat & miljö