Stäng meddelande

Svartkällsskogens naturreservat

Svartkällsskogen är Botkyrka kommuns senast bildade naturreservat.

Tallbevuxen strandmosse

Området ligger sydväst om Lilla Skogssjön och har höga natur- och upplevelsevärden. Naturmiljön är mycket varierad med fuktpåverkad skog och små skogsbevuxna höjder. Inom reservatet ligger Lilla Skogssjöns utlopp i Uringeån, som bildat en liten ravin. Söder om utloppet, invid sjöstranden, öppnar sig en mosse som är glest bevuxen med långsamväxande tallar. Reservatet hyser goda livsmiljöer för många skyddsvärda arter av svampar och lavar, samt vattenlevande organismer, som den spetsfläckade trollsländan.

Reservatsbesökaren kan via två broar över ån röra sig i hela reservatet till fots. En vandringsled på lite drygt 3 km leder dig runt reservatet. Vandringsleden kan du nå via en markerad anslutningsled från parkeringsplatsen utmed väg 257 söder om naturreservatet. Vandringsleden och anslutningsleden är gulmarkerade. Reservatsinformation finns på parkeringsplatsen vid väg 257 och på tre ställen vid reservatsgränsen där skogsvägar går invid eller in i reservatet.

Ordningsföreskrifter

Följande ordningsföreskrifter (enligt 7 kap 30 § miljöbalken) gäller för området:

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forskning,
  4. fiska fisk och flodkräfta,
  5. inplantera främmande djur eller växter,
  6. tälta mer än två dygn i sträck.

Mer information om naturreservatet och karta hittar du under "relaterade dokument" i kopian av reservatets informationstavla "Välkommen till Svartkällsskogens naturreservat".

Beslutet om att bilda Svartkällsskogens naturreservat togs i Botkyrka Kommunfullmäktige den 26 september 2013.

Hela beslutet med skötselplan och föreskrifter kan du ladda ner och läsa under "relaterade dokument". Eftersom handlingarna ibland kan vara ganska stora kan det vara bra att spara dem på din egen hårddisk innan du öppnar dokumentet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Klimat & miljö