Stäng meddelande

Vinterskogens naturreservat

Vinterskogen är med sitt omväxlande landskap och många stigar ett populärt område för rekreation och naturupplevelser.

Fakta

Kommunalt naturreservat
Beslutsår: 2009
Storlek: 255 ha, varav 14 ha är vattenyta
Markägare: Botkyrka kommun
Förvaltare: Botkyrka kommun (Gata-park enheten)

Tre sjöar

De tre sjöarna Brosjön, Mellansjön och Övrasjön ligger vackert inbäddade i skogen och utgör själva hjärtat i reservatet. Från höjderna och ner mot sjöarna i öster löper ett antal frodiga bäckraviner. Reservatet bjuder även på intressanta kulturminnen. Strömsberg och Katrineberg är två torp från 1800-talet som finns bevarade, och i sydväst finns ett 50-tal gravar från äldre järnåldern.

En av Vinterskogens tre sjöar
Mångfald av arter och naturmiljöer

Vinterskogen är rik på djur och växter. Eftersom området har fått vara ifred från storskaligt skogsbruk har det utvecklat en stor artrikedom. Lodräta branter och mossklädda block skapar dramatik i upplevelsen och utgör en mängd livsmiljöer för ovanliga arter. I hällmarkstallskogen på höjderna finns träd som är uppåt 200 år gamla. I sluttningar och dalsänkor växer promenadvänlig granskog med inslag av asp, björk och al. Även några mindre alsumpskogar finns inom reservatet.

I dessa frodiga miljöer finns växter som strutbräken och missne. De döda och döende träden, både stående och liggande, bidrar till ett rikt fågelliv. Spillkråka, mindre hackspett, nattskärra, järpe och sparvuggla är några arter som har observerats i Vinterskogen. Under hösten är skogen rik på bär och svamp. Här finns både goda matsvampar och mer sällsynta svamparter som laxticka och ostticka.

Naturreservatets centrala del har för sina vattenvärden blivit utvalt att ingå i Natura 2000, EU:s nätverk för bevarandet av värdefull natur. En av anledningarna till att området anses skyddsvärt är att det är hemvist åt fisken nissöga och den citronfläckade kärrtrollsländan.

Bad och friluftsliv
En av Vinterskogens tre sjöar

Brotorpsbadet, som ligger vid Brosjön, är mycket populärt sommartid. Badet är en bra utgångspunkt om du vill använda områdets elljusbelysta motionsspår. Vill du gå i mer kuperad terräng finns en markerad stig som löper runt Brosjön och Mellansjön. Den slingan är ca 3 km lång.

Mellan sjöarna hittar du också det mysiga grillhuset med ännu en grillplats med sittbänkar intill. Vill du upptäcka mer av Vinterskogen kan vi rekommendera Hällmarksslingan som ansluter till Sjöslingan. Hällmarksslingan tar dig runt i de västra delarna av naturreservatet. Stora delar av slingan för dig över fina lavklädda hällmarksområden, glest beväxta av med låga gamla tallar. Hällmarksslingan är ca 6 km lång och går i medelsvår terräng.

Det finns också ridleder i områdets västra del samt flera rastplatser

Hitta hit

 

 

Bil

Om man från Tumba tar Dalvägen, d.v.s. väg 226 mot Vårsta och Nynäshamn, visar skylten ”naturreservat” in på en liten grusväg som leder till parkeringen vid Brosjöbadet.

Buss
Du kan också ta buss 716, 717, 727 eller 729 från Tumba station. Kliv av vid hållplats Bergudden, före Vårsta. Fortsätt några 100 meter i bussens riktning, så kommer du till grusvägen in mot naturreservatet.

Karta
GPS-koordinater för badplatsens parkering: SWEREF 991800 X=138188,
Y=6562087

Torp, dynamit och gravar

Det vi idag tycker är orörd skog var ända fram till 1800-talet skogsbete för tamdjur. Kring torpet Brotorp fanns både ängsmark, hagmark och åker. Under 1800-talet byggdes flera mindre torp runt sjöarna och runt dessa fanns små odlingsmarker. Nu finns bara två torp kvar, Strömsberg och Katrineberg.

Människor har levt i området under lång tid. I sydvästligaste hörnet av reservatet finns ett 50-tal gravar (se ”fornminne” på kartan) från äldre järnålder. Det finns även spår av åtminstone två kolbottnar.

Namnet Vinterskogen har en speciell historia, och kommer av att Nobels dynamitlager flyttades hit när det inte kunde vara kvar vid Nobels anläggning i Vinterviken. Det som finns kvar av anläggningen idag är betongrester och stenmurar som skulle skydda omgivningen vid en eventuell explosion.

Framtida skötsel av skogen

I och med reservatsbildningen kommer en del av området att utvecklas mot en naturskog, med döda och nedfallna träd i olika stadier av nedbrytning som gynnar många sällsynta insekter och svampar. De ingrepp som görs i reservatet syftar alla till att bevara eller förstärka värdena för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Exempelvis kan åtgärder vidtas för att utsikter inte ska försvinna och för att förbättra framkomligheten och säkerheten längs stigarna. I en del områden kommer mer aktiva skogsåtgärder att ske i syfte att gynna vissa trädslag, t.ex. gallring för att öka inslaget av björk och ek i barrskogen.

Tillgänglighet

Stora delar av Vinterskogens naturreservat är kraftigt kuperat och stigarna kan upplevas som krävande. Här finns partier som är branta och kräver bra balans, bitvis är de steniga och ojämna.

Den östra delen av motionsspåret är tillgänglighetsanpassad. Den anpassade sträckan börjar vid Brotorpsvägen, innan den branta backen ner till stora parkeringen vid badet, och sträcker sig fram till där spåret lutar starkt nedför. Totalt är det en sträcka på cirka en kilometer. En skyltad tillgänglighetsanpassad P-plats finns för två bilar.

Längs motionsspåret finns fem sittbänkar och i slutet finns en stor träplattform med rullstolsramp och en sittgrupp som har åtta traditionella sittplatser varav fyra har ryggstöd, samt plats för tre rullstolar. Sträckan är lätt kuperad med hård grusad yta och har två mindre backar med fyra-sex graders lutning.

Från den östra delen av motionsspåret kan man uppleva flera olika naturtyper. Närmast parkeringsplatsen passerar man marker som tidigare varit öppna men som nu har börjat växa igen. På höger sida har man sedan en myr med tidvis öppna vattenspeglar. Närmare plattformen och sträckans slut kan man se kuperade hällmarker på båda sidor. Dessa hällmarker är typiska för Vinterskogens naturreservat. Träden på hällmarken består mest av tall varav en del träd är 100 år eller äldre. Här finns gott om död ved i form av döda stående träd, så kallade torrakor, och död liggande ved som kallas lågor. På marken finns det gott om både lingon- och blåbärsris.

Den tillgänglighetsanpassade delen av motionsspåret slutar vid plattformen, därefter sluttar spåret brant nedför.


Bilden föreställer en träramp som leder upp från motionsspåret till en plattform där det finns bänkar och ett bord.

Stor parkering finns vid Brotorpsbadet. Vägen ner mot badet har en lutning som gör att personer med t ex rullstol kan behöva assistans för att nå gräsytan och själva badet. En bred stadig badbrygga finns men den kan vara svår att komma ut på. För att komma till grillplatsen på badområdet får man ta sig över en plan gräsyta. En toalett finns vid badplatsen som delvis är
tillgänglighetsanpassad men inte fullt ut enligt dagens normer.

Mellan Brosjön och Mellansjön ligger ett vackert beläget grillhus. Här finns också en utegrill med bänkar. Grillhuset och grillytan går att nå från rullstol. En vedlår finns som kommunen fyller på med ved men det finns ingen garanti att där alltid finns ved kvar. Vägen till grillhuset från parkeringen går via motionsspåret som har en hårdgjord yta. Sluttningen ner från P-platsen till motionsspåret har en lutning på ca 6 grader. Sluttningen från spåret ner till grillplatsen har en lutning på 5-10 grader. Sträckan är således inte nåbar för manuellt driven rullstol utan hjälp.

Östra delen av motionsspåret nås lätt från vägen mot Brotorpsbadet, innan den branta nedförsbacken. Den här armen av elljusspåret är måttligt kuperat och underlaget är jämt och hårt. Här får man en bra skogskänsla och sträckan bjuder på flera olika naturtyper, typiska för
reservatet.

Föreskrifter för reservatet

Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn

Du bör söka tillstånd hos kommunens miljöenhet för att:

  • Tälta mer än två dygn i sträck
  • Anordna gruppaktivitet, till exempel läger, orienterings- eller cykeltävling

Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att:

  • Gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • Fälla eller skada döda träd eller buskar samt ta bort liggande stammar och grenar med en diameter grövre än 10 centimeter
  • Gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning och forskning
  • Medföra okopplad hund mellan 1 mars och 30 september i hela naturreservatet och under hela året på markerade motions- och vandringsleder
  • Medföra hund till badplatsen vid Brosjön
  • Rida på annan plats än markerad ridled.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Klimat & miljö