Ett interkulturellt Botkyrka

I Botkyrka ska alla, oavsett social och etnisk bakgrund ha samma möjligheter
till utbildning, arbete och bostadskarriär som befolkningen i övriga länet. Hur vi
ska nå dit finns beskrivet i en interkulturell strategi.

Botkyrka, med sin unikt mixade befolkning, är känt utanför Sveriges gränser. Vår kommun
anses vara ett modernt koncentrat av de utmaningar som både Sverige och andra länder i
världen står inför. Att vi dessutom arbetar engagerat och strategiskt med de frågor som
uppkommer till följd av en etniskt och religiöst blandad befolkning har väckt intresse i så väl
Europarådet som centralt​ inom FN-organet Unesco.

Botkyrka är en kommun, med stora skillnader i livsvillkor där kön och social, etnisk och
religiös bakgrund samverkar. Effekten blir att många människor hindras från att frigöra sin
kapacitet och sina livschanser. Många av Botkyrkas invånare har en gång lämnat sina
tidigare nätverk av familj, vänner och arbetskontakter och startat om sitt liv i Sverige utan
naturliga ingångar till det nya samhället.

Det har inneburit att många invånare inte fått tillträde till samhället på samma villkor som
majoritetsbefolkningen. För att ta ett helhetsgrepp om problemen har kommunen tagit fram
en interkulturell strategi där vi går från ord till handling.

Tre huvudområden

 1. Antidiskriminering
  Kommunen ska säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt,
  har tillgång till makt och inflytande i kommunen samt få ett bra bemötande och en
  god kommunal service.
 2. Kommunen som plats
  Kvinnor och män ska, oavsett social och etnisk bakgrund eller trosuppfattning, ha
  samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och arbete. Alla kommunens
  invånare ska också oavsett bakgrund känna sig hemma samt ha förtroende för
  varandra och för demokratin.
 3. Kommunen som organisation
  Fördelningen av chefer och medarbetare i kommunen ska på sikt avspegla
  sammansättningen av kvinnor och män med olika etnisk bakgrund bland
  kommuninvånarna. Kommunen ska också dialogen med medborgarna och
  föreningslivet för att se till att kommunens pengar fördelas rättvist.

Hur går det?

Läs Botkyrkas årsrapport för hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter. Den
beskriver utvecklingen i kommunen utifrån Botkyrkas sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar
ur ett mänskliga rättighetsperspektiv.

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Kommun & politik