Strategi för ett jämlikt Botkyrka

Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får de bästa förutsättningarna för ett bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Därför har vi tagit fram en strategi för hur Botkyrka ska bli en mer jämlik plats att bo och verka i. Strategin riktar sig till den kommunala organisationen, bolag och stiftelser och beskriver hur vi tillsammans kan skapa ett mer jämlikt Botkyrka nu och i framtiden.

Ersätter fem tidigare strategier

23 maj 2017 beslutade Botkyrkas kommunfullmäktige om en strategi för ett jämlikt Botkyrka. Strategin vill säkerställa att Botkyrka kommun har en personalpolitik och en verksamhet som är jämlik. Strategin samlar fler jämlikhetsdimensioner och ersätter fem tidigare strategier:

 • Strategi för ett jämställt Botkyrka
 • Strategi för ett interkulturellt Botkyrka
 • Kommunens beslut om att anta FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som sitt program för målgruppen
 • Botkyrkas folkhälsopolicy och utvecklingsplan jämlik hälsa (Alkohol-, narkotika- och tobakspolicy för barn och ungdomsverksamheter fortsätter att gälla)
 • Policy och handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Botkyrka kommun är än så länge ensam i Sverige med att samla flera jämlikhetsdimensioner i en och samma strategi. Strategin är skriven på ett sätt som gör att fler jämlikhetsdimensioner kan byggas på i efterhand.

Strategins fem jämlikhetsdimensioner

Botkyrkas politiker har valt att ha särskilt fokus på fem jämlikhetsdimensioner som utgår från mänskliga rättigheter; interkultur, jämställdhet, frihet från hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet samt en god och jämlik hälsa i befolkningen. De är alla centrala pusselbitar för att vi ska nå ett mer jämlikt Botkyrka och en hållbar samhällsutveckling.

Syftet med strategin

Strategin beskriver hur vi tillsammans kan skapa ett mer jämlikt Botkyrka nu och i framtiden.

Vi vill att:

 • Botkyrka ska vara en interkulturell plats som präglas av samarbeten och möten över grupp- och stadsdelsgränser, jämlika livschanser och social sammanhållning.
 • I Botkyrka ska alla flickor, pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma sina liv och samhället.
 • I Botkyrka ska alla ha rätt till ett självständigt liv, egen sexualitet och integritet.
 • Botkyrka ska vara lättillgängligt för alla – här blir en funktionsnedsättning inte till ett funktionshinder
 • Botkyrka ska vara en plats där alla invånare ska ha möjlighet till ett långt liv med god hälsa och välbefinnande.

Vi ska:

 • Förbättra förutsättningarna för alla Botkyrkabors liv, idag och i framtiden.
 • Styra mot en jämlik och jämställd fördelning av makt, pengar och resurser.
 • Mäta och synliggöra skillnaderna.
 • Åtgärda omotiverade skillnader och lyfta goda exempel.
 • Analysera hur planerade åtgärder och beslut påverkar jämlikheten.
 • Förbättra våra arbetssätt så att olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män får del av verksamheten på lika villkor och med hög kvalitet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2017
Kommun & politik