Ett jämställt Botkyrka

I Botkyrka kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

De fritidsgårdar och ungdomshus som finns inom Botkyrka kommun är öppna
för alla ungdomar. Ändå är det mest killar som är där på sin fritid. Vad beror det på? Är tjejer intresserade av att göra andra saker på fritiden, eller beror det på att de inte känner sig
lika bekväma som killar att besöka fritidsgårdarna? Det är viktigt att vi i kommunen tar
reda på svaren på frågor som dessa, för att säkerställa att flickor och pojkar får lika stor
del av den kommunala servicen.

Strategi för ett jämställt Botkyrka

Botkyrka kommun arbetar aktivt för att se till att jämställdhet råder inom den egna
verksamheten och utåt, i servicen till kommuninvånarna. För detta arbete har en
jämställdhetsstrategi tagits fram där kommunens målsättningar för jämställdhetsarbetet
beskrivs.

Hur går det?

I kommunens årsredovisning och den djupare analysen om hållbar utveckling med fokus
på mänskliga rättigheter kan du läsa mer om hur det går att uppnå jämställdhet i Botkyrka
som plats. Fortfarande finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män
när det gäller viktiga frågor som utbildning, arbetsmarknad och hälsa. Kvinnor och män
har inte samma makt att forma samhället eller sina egna liv.

Kommunens arbete för en jämställd medborgarservice går samtidigt framåt. Genom att
dela upp uppgifter på kön om hur resurser fördelas och vilka resultat vi uppnår, får vi hela
tiden bättre koll på om vi ger flickor och pojkar lika service.

I alla förvaltningar pågår utvecklingsarbeten för att skapa jämställda verksamheter.
Läs mer i utvärderingen av arbetet och lärande exempel från bland annat förskola,
fritidsgårdar, arbetsmarknad och vuxenutbildning, socialtjänsten, vård och omsorg.

Har du tips och förslag på hur kommunen kan utveckla arbetet med jämställdhet kan du
gärna kontakta utvecklingsledare Sari Römpötti.

Policy mot hedersrelaterat våld

Som ett ytterligare steg för att säkerställa att alla kvinnor och män, flickor och pojkar får
sina fri- och rättigheter tillgodosedda har Botkyrka kommun tagit fram en policy mot
hedersrelaterat våld och förtryck. Målet med policyn är att öka kunskapen om
hedersrelaterat våld inom kommunen samt skapa förutsättningar för ett aktivt
förebyggande arbete.

Sedan 2011 pågår ett arbete som rör både kommunens medarbetare och det övriga
samhället i Botkyrka. Kontakta utvecklingsledaren Sari Römpötti om du vill veta mer.

Botkyrka kommuns jämställdhetsstrategi har som mål att jämställdhet ska genomsyra all
kommunal verksamhet och samhällsplanering. Kommunen ska bidra till att kvinnor och
män får samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att detta ska kunna bli
verklighet ska flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett social och etnisk bakgrund på
lika villkor tillförsäkras inflytande i kommunen och en god kommunal service.

Kommunens förmåga att i sin verksamhet beakta villkoren för olika grupper av kvinnor
och män, flickor och pojkar ur ett jämställdhetsperspektiv, har stor betydelse för att vi ska
uppnå en hållbar samhällsutveckling i Botkyrka. Här ger de nationella
jämställdhetspolitiska målen vägledning. Jämställdhetsarbetet i kommunen ska bidra till:

1. Jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet
2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet
ut.
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet
att ge och få omsorg på lika villkor.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet
till kroppslig integritet.

Till höger kan du läsa mer om Strategi för ett jämställt Botkyrka och Botkyrka kommuns
policy mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2018
Kommun & politik