Styrsystemet som verktyg

Botkyrka kommun har i arbetet med jämställdhet valt
jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå en långsiktig och hållbar
samhällsutveckling.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar en
verksamhets samtliga delar, i allt från planering till beslutsfattande och utförande. För att
kunna skapa jämställda verksamheter i kommunen behöver vi synliggöra båda könens
villkor och behov. Ett första steg i detta arbete har varit att ”beköna” styrsystemet.

Kön övergripande indelningsgrund

Arbetet med att beköna styrsystemet har haft som målsättning att alla individbaserade
uppgifter, så långt det är möjligt, ska presenteras med kön som övergripande
indelningsgrund.

Viktigt är att båda könens villkor är synliggjorda inom kommunens styrsystem, vilket
omfattar ekonomi, verksamhet och kvalitet. Detta för att analyser med
jämställdhetsperspektiv ska kunna genomföras, som ett led i den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen i kommunen.

Omställning och omarbetning av data

Samtliga förvaltningar deltar i det kontinuerliga arbetet med att beköna styrsystemet.
Bland annat har flera förvaltningar behövt göra omställningar av datasystem.
Brukarenkäter och andra enkäter har också omarbetats för att data uppdelat på kön ska
kunna tas fram. Utöver detta har även utbildningsinsatser i grundläggande
jämställdhetskunskap genomförts.

Genom att beköna styrsystemet ökar förutsättningarna för att Botkyrka kommun ska kunna
säkerställa att kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar får sina behov och
önskemål tillgodosedda i lika hög grad.

Under rubriken Relaterade dokument kan du ladda ner de två utvärderingar som gjorts av arbetet ”Att beköna styrsystemet”. Här hittar du också mallar och anvisningar för kommunens arbete med mål och budget. Botkyrka kommun har bland annat tagit fram "diamallen" som gör det lätt att göra rätt när man ska göra könsuppdelade tabeller och diagram.

Har du tips och förslag på hur kommunen kan utveckla arbetet med jämställdhet kan du
gärna kontakta utvecklingsledare Sari Römpötti.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017
Kommun & politik