Ett tillgängligt Botkyrka

I Botkyrka har vi ett funktionshinderperspektiv. Det innebär att vid planering
och i genomförande utgår vi från att människor är olika och har olika
förutsättningar och behov. I Botkyrka ska en funktionsnedsättning inte bli till
ett funktionshinder.

Den som förbättrar tillgängligheten i sin verksamhet märker ofta att inte bara personer
med funktionsnedsättning vinner på det. Det som är nödvändigt för 20 procent av
befolkningen underlättar för många fler samtidigt som det är bekvämt för alla. Ett exempel
på några som vinner på förbättrad framkomlighet är den stora del av befolkningen som
någon gång i livet drar barnvagn.

FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning

FN har en konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Den började gälla i
Sverige år 2009. Konventionen täcker in alla
samhällsområden. Den ger en helhetsbild av vad
offentlig verksamhet behöver arbeta med för att
säkerställa rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktige i Botkyrka antog i december
2010 konventionen som sitt program för personer
med funktionsnedsättning.

"Tänk nytt, lätt och rätt"

Att införa en ny konvention i våra verksamheter
behöver stöd. Därför har vi tagit fram handboken
"Tänk nytt, lätt och rätt". Handboken väver samman rättighetsartiklarna i konventionen
med kommunens utmaningar för ett hållbart Botkyrka. Med stöd av handboken får våra
förtroendevalda och medarbetare hjälp att förstå konventionen och på vilket sätt den
påverkar var och ens arbetsområde.

Hur går det?

Läs Botkyrkas årsrapport för hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter under Relaterade dokument. Den beskriver utvecklingen i kommunen utifrån Botkyrkas sex långsiktiga
hållbarhetsutmaningar ur ett mänskliga rättighetsperspektiv.

Kontakt

Tillgänglighetssamornare
Ann Bjellert
08-530 625 14
ann.bjellert@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Kommun & politik