Stäng meddelande

Hur mår Botkyrka - statistik, uppföljning

Kunskap om hur befolkningen mår är viktigt för planering av kommunens löpande arbete i verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg. Statistiken ligger även till grund för vad som prioriterats i kommunens styrdokument för Jämlik hälsa.

Folkhälsoenkäten - bland vuxna

Hur Botkyrkaborna själva upplever sin hälsa och sina levnadsförhållanden får vi reda på genom den folkhälsoenkät som Stockholms läns landsting genomför vart fjärde år. Vi kan till exempel se hur Botkyrkabor upplever sin hälsa som man eller kvinna, i olika åldrar och utifrån utbildningsbakgrund.

Resultatet visar att folkhälsan i Botkyrka blir bättre, men det finns skillnader mellan olika grupper inom kommunen och i jämförelse med länet. Vid senaste mätningen 2014 tyckte 63% av kvinnorna och 71% av männen i Botkyrka att de hade god eller mycket god hälsa. Äldre och personer med kortare utbildning uppskattade sin hälsa som sämre.

Läs mer om Folkhälsoenkäten - du hittar den bland flikarna till höger.

Ungdomsenkäten i Botkyrka - en inblick i våra ungas vardag

Ungdomsenkäten, eller Stockholmsenkäten som den heter i länet, genomförs vartannat år bland alla flickor och pojkar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten består av en mängd frågor om sådant som är viktigt och som påverkar oss när vi är unga. Vi får bland annat svar på hur Botkyrkas unga mår, om de blir uppmärksammade men också hur de trivs i skolan och på fritiden i sitt närområde samt hur det är med alkohol, tobak och andra droger.

Resultatet från Ungdomsenkäten 2018 visar att majoriteten av Botkyrkas pojkar och flickor tycker att det är riktigt härligt att leva. Men samtidigt finns en grupp unga mår psykiskt allt sämre, och flickor mår sämre jämfört med pojkar. Majoriteten trivs bra i skolan och anser att de har lika bra framtidsutsikter som andra unga i sin ålder. När det kommer till frågor om tobak och andra droger varierar resultaten. Det är glädjande att en stor andel avstår från alkohol, och att andelen ökar stadigt över tid. Dessutom avstår majoriteten av Botkyrkas unga från att röka eller snusa. Majoriteten av Botkyrkas unga avstår också från narkotika. Bland de som någon gång använt narkotika varierar andelen över tid.

Läs mer om Ungdomsenkäten - du hittar den bland flikarna till höger.

Inte bara hälsoenkäter

Det finns även andra uppgifter som har samband med hälsa och som vi följer. Det kan vara offentlig statistik från olika register som till exempel arbetslöshet, utbildningsbakgrund, inkomster med mera. Men det man själv upplever och anger i folkhälsoenkäten och ungdomsenkäten kan inte ersättas med registerdata, så därför är dessa enkäter ett värdefullt komplement.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2018
Kommun & politik