Stäng meddelande

Hur mår Botkyrka - statistik, uppföljning

Att veta hur befolkningen mår är viktigt för att kunna planera kommunens  löpande arbete i alla verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg.  Statistiken ligger även till grund för vad som prioriterats i kommunens  styrdokument för folkhälsa.

Folkhälsoenkäten - bland vuxna

Hur Botkyrkaborna själva upplever sin hälsa och sina levnadsförhållanden, det vet vi  genom den folkhälsoenkät som Stockholms läns landsting genomför vart fjärde år. Vi kan till exempel se hur man uppfattar sin hälsa om man är man eller kvinna, och i olika åldrar.

Resultatet visar att folkhälsan i Botkyrka blir bättre, men det finns skillnader mellan olika grupper inom kommunen och i jämförelse med länet. Vid förra mätningen 2014 tyckte 63% av kvinnorna och 71% av männen i Botkyrka att de hade god eller mycket god hälsa. Äldre och personer med kortare utbildning uppskattade sin hälsa som sämre.

Ungdomsenkäten i Botkyrka - en inblick i våra ungas vardag

Vartannat år frågar vi alla flickor och pojkar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet en mängd frågor om sådant som är viktigt och som påverkar oss när vi är unga. Vi får bl.a. svar på hur de mår, om de blir uppmärksammade men också hur de trivs i skolan och på fritiden i  sitt närområde samt hur det är med alkohol, tobak och andra droger.

Inte bara hälsoenkäter

Det finns även andra uppgifter som har samband med hälsa och som vi följer. Det kan vara offentlig statistik från olika register som till exempel arbetslöshet, utbildningsbakgrund, inkomster med mera. Men det man själv upplever och anger i
hälsoenkäten kan inte ersättas med registerdata, så därför är hälsoenkäten ett värdefullt komplement.

Är du nyfiken på hur Botkyrkaborna mår och hur statistiken ser ut - se länkarna under rubriken Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Kommun & politik