Stäng meddelande

Målgrupp barn och unga

Orange färgat hjärta med mycket text i

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Den fysiska och psykiska hälsan påverkas mycket under barn och ungdoms-
åren. Därför har vi i Botkyrka kommun stort fokus på barnens bästa och att
skapa bra förutsättningar för både föräldrar och barn.

En bra start i livet för alla

Barn- och ungdomsåren har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under
hela livet. Hälsan påverkar i sin tur möjligheterna att lyckas i skolan, få ett arbete och
goda sociala relationer. Därför är det viktigt att tidigt skapa förutsättningar så att alla barn i
Botkyrka får en bra start i livet.

Vi vill minska skillnader mellan grupper & förbättra hälsan för alla

Förutsättningar för en god hälsa har förbättrats på många sätt över tid, men de skiljer sig
åt mellan olika grupper av flickor och pojkar. Tillsammans med många andra, kan vi inom
kommunen bidra till att dessa skillnader minskar och till att alla flickors och pojkars hälsa
och positiva utveckling stärks.

Med fokus på barnens bästa vill vi erbjuda trygghet och stöd för alla barn och unga, men
även för föräldrar och andra vuxna runt omkring barnen.

Exempel på vad vi gör i Botkyrka

Här följer några exempel på vad vi gör:

 • Skapar mötesplatser för alla föräldrar och deras barn, till exempel genom öppna
  förskolor i alla kommundelar och rättigheter till 35-timmars förskola för alla barn.
 • Erbjuder föräldraträffar för alla föräldrar, med möjlighet att byta erfarenheter om
  föräldraskap och barns utveckling.
 • Alla Botkyrkas elever i årskurs 7-9 får en egen dator för skolarbetet och snart även
  alla gymnasieelever.
 • Avgiften till Botkyrkas kulturskola är halverad, så att alla barn och unga ska få
  möjlighet till ett rikt och varierat kulturliv.
 • Erbjuder aktiviteter på kvällar, helger och lov samt stödjer vuxnas nattvandring
 • Stödjer flickorna och pojkarna och deras föräldrar att säga nej till att unga börjar
  röka eller dricka alkohol.
 • Utgår från främjande arbetssätt och metoder för att stärka barn och ungas psykiska
  hälsa.
 • Utvecklar arbetssätt i våra verksamheter för att tidigt upptäcka och stödja barn och
  unga i utsatta livssituationer - tar ett samlat grepp genom samarbete med alla
  vuxna runt barnen, till exempel föräldrar, skola, socialtjänst och fritid


Folkhälsoarbetets utvecklingsområden

Folkhälsoarbetet utgår från utmaningarna i Ett Hållbart Botkyrkaöppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbetet är till för hela befolkningen, men ska samtidigt anpassas i omfattning
och utformning så att det når de med störst behov. Alla barn ska växa upp med goda
förutsättningar till ett gott liv med god livskvalitet. Att ha en välfungerande förskola och
skolgång så att alla klarar skolan, är viktigt för barn och ungas hälsa idag och för
framtiden.

Det görs redan idag mycket bra för flickorna och pojkarna i kommunens verksamheter.
Utifrån analys av hälsoläget bland barn och unga, livsvillkor och det arbete som redan
pågår har vi nu ett extra fokus på att vidareutveckla följande områden.

Utvecklingsområden 2012-2016

 • Stärk självkänslan, självförtroendet och den psykiska hälsan hos alla flickor och
  pojkar genom ett hälsofrämjande arbete i förskola, skola, fritidshem och
  fritidsgårdar.
 • Erbjud alla föräldrar främjande föräldrastöd under barnets hela uppväxt 0-17 år
 • Stärk det förebyggande arbetet i ordinarie verksamhet kring tobak, alkohol,
  narkotika och spel.
 • Systematisera utbudet av aktiviteter på eftermiddagar, kvällar, helger och skollov
  för flickor och pojkar i alla åldrar - utifrån behov och intresseområden
 • Integrera fysisk aktivitet i den dagliga verksamheten i förskola, skola, fritidshem
  och fritidsgårdar, samt i den offentliga miljön.
 • Vidareutveckla det främjande arbetet kring goda matvanor och "utrymmesmat".
 • Stärk det hälsofrämjande perspektivitet i arbetet kring flickor och pojkar i utsatta
  livssituationer.
 • Utveckla samverkan mellan kommunens och landstingets aktörer.

Läs gärna mer i vår Utvecklingsplan Folkhälsa 2012-2016.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2018
Kommun & politik