Stäng meddelande

Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete?

Vad är det för skillnad på hälsa och folkhälsa?

Vi skiljer på orden hälsa och folkhälsa.

Hälsa kan man säga är personens egen hälsa och folkhälsa är den samlade hälsan för
alla i en stor grupp av människor– till exempel alla i en kommun eller i Sverige.

En god hälsa och folkhälsa handlar inte bara om att inte vara sjuk utan även att kunna må
bra. Man kan ju till exempel ha en sjukdom utan att må dåligt, likaväl som att man kan må
dåligt utan att ha en sjukdom.​

Vi skiljer också på folkhälsoarbete och arbete som främjar folkhälsan

Bilden ovan visar allt som på något sätt kan påverka folkhälsan. Mycket av kommunens
arbete finns naturligt i kommunens ansvarsområden; till exempel hur vår trafik och gator
– gång/cykelvägar ser ut, hur vår boendemiljö ser ut, socialtjänstens verksamhet,
skolorna mm. Det arbetet främjar folkhälsan – det vill säga hur verksamheterna bedrivs
påverkar vår hälsa.

Men sen kan man även påverka folkhälsan genom ett systematiskt och målinriktat arbete
just för att förbättra hälsan. Det kallar vi folkhälsoarbete.

Hälsa - en persons egen hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständig
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande ”. Denna definition har blivit internationellt
kritiserad; ”vem kan sägas ha ett tillstånd av fullständigt…”. Men definitionen visar ändå
att hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa omfattar något positivt, en känsla
av god livskvalitet och välbefinnande.

Inom folkhälsoområdet definierar man ofta hälsa som individens handlingsförmåga, det
vill säga i vilken mån han eller hon kan handla så att hon uppfyller sina mål och de krav
livssituationen ställer. Hälsa innebär då att ha förmågan att göra hälsosamma val.

Folkhälsa - invånarnas samlade hälsa (eller ohälsa).

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen. När man mäter folkhälsan tar man hänsyn till
hela befolkningens hälsotillstånd och till hälsan i olika grupper. Många faktorer påverkar
vår hälsa. Var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår
utbildning och vårt arbete.

Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd, att veta att man
inte är ensam. Kanske är det våra levnadsvanor som mest förknippas med hälsa, hur vi
äter, om vi röker och dricker och om vi motionerar, men det är mycket annat som påverkar
hälsan också.

Folkhälsoarbete - systematiska och målinriktade insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för alla invånare

I folkhälsoarbetet inriktar sig åtgärderna mot samhällets och livsstilens inverkan på
befolkningen. Arbetet kännetecknas av systematiska och målinriktade insatser för att
främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Insatserna kan vara generella och
beröra alla invånare eller mer individualiserade och riktade till delar av befolkningen.

För att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och på så sätt förbättra folkhälsan,
arbetar vi med långsiktig planering och uppföljning, utifrån förändringar i hälsoläget. Vi
utgår från arbetssätt och metoder som vi vet är effektiva och når alla. Ibland handlar det
om direkta insatser och aktiviteter som vi ordnar, ibland handlar det om vara ett stöd och
hjälpa våra medborgare att skapa egna förutsättningar för en bättre hälsa.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2018
Kommun & politik