Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kansallisten vähemmistöjen oikeudet Botkyrkan kunnassa

Botkyrkan kunta on helmi- ja maaliskuussa ottanut vastaan mielipiteitä ja toivomuksia siitä miten kunta voisi vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia. Avoimia neuvonpitoja on pidetty vähemmistöjen kanssa ja kysylelomake suomeksi ja ruotsiksi on ollut tällä webisivulla.

Palaute kyselylomakkeista ja neuvonpidoista tulee käyttöön kunnan vähemmistötyön suuntaviivojen luomisessa. Suomen kielen hallintoaluekuntana Botkyrkan kunta saa reilun miljoonan valtionapua (statsbidrag). Palautteen avulla tehdään myös 2020-vuoden päätös rahojen käytöstä. Odotus on että suuntaviivat voidaan otta käyttöön kesästä lähtien.

Suuntaviivat ohjaavat kunnan velvollisuuksia kansallisten vähemmistöjen oikeuksien turvaamisessa ja niiden velvoitteiden täyttämisessä mitä Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluminen kunnalle asettaa.

Ensimmäisestä tammikuuta 2019 astui vahvistettu vähemmistölaki voimaan koskien kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten oikeuksia ja Ruotsin valtion velvollisuuksia kansallisia vähemmistöjä kohtaan. Kunnat ja alueellinen hallinto (ent. maakäräjät) ovat velvoitettuja valmistelemaan tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen.

Kansallisista vähemmistöistä

Ruotsin viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamet, ruotsinsuomalaiset ja torniojokilaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddisch, romani chip, saamen kieli, suomen kieli ja meänkieli. Yhteistä näille vähemmistöryhmille on se, että ne ovat olleet osa Ruotsin kansaa erittäin pitkän aikaa ja että ne ovat tunnetusti sekä kielellisesti että kulttuuri-identiteetiltään yhteenkuuluvia ryhmiä ruotsalaisessa yhteiskunnassa. Heillä on oma uskonnollinen, kielellinen ja kulttuurinen yhteisönsä ja tahto säilyttää oma kielensä ja kulttuurinen identiteettinsä.

Kaikilla kansallisilla vähemmistöillä ja vähemmistökielillä on lain säätämä perusturva, joka tarkoittaa sitä, että kunnalla on erityinen vastuu edistää ja suojella näiden vähemmistöjen kieliä, kulttuureja ja oikeuksia.

Kansallisten vähemmistöjen perusturva

Botkyrkan kunnan täytyy taata perusturva lain mukaan lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråklänk till annan webbplats ja siten suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä ja kulttuureja. Laki velvoittaa kunnat ja viranomaiset:

  • tiedottamaan kansallisille vähemmistöille heidän oikeuksistaan,
  • suojelemaan vähemmistökieliä ja kulttuureja. Erityisen tärkeää on lasten ja nuorten oikeus saada kehittää kieltään ja kulttuuriaan,
  • antamaan vähemmistöille mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskevissa kysymyksissä.

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta

Botkyrka on suomen kielen hallintoaluekunta /finsk förvaltningskommun.länk till annan webbplats Se tarkoittaa sitä, että kunnassa tehdään erityisesti työtä suomen kielen edistämiseksi. Suomen kielen hallintoaluekuntana Botkyrkan tulee:

  • tehdä työtä sen eteen, että jokainen voi käyttää suomen kieltä sekä suullisissa että kirjallisissa yhteyksissään kunnallisiin tahoihin,
  • varmistaa, että kunnassa on suomen kielen taitoista henkilökuntaa,
  • varmistaa suomenkielinen vanhustenhoito ja esikoulutoiminta tarpeen mukaan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2020
Kommun & politik