Stäng meddelande

Samverkan med idéburna organisationer

Botkyrka kommuns samverkan med civilsamhällets organisationer spelar en central roll i samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer som föreningar, organisationer,
stiftelser och socialt arbetsintegrerade företag bedriver ett viktigt arbete
både som röstbärare och producenter av service.

Idéburna organisationer kompletterar den kommunala verksamheten och når ut till individer som kommunen inte alltid kommer i kontakt med. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom kommunens idéburna organisationer nödvändiga i vårt kommunala utvecklingsarbete.

Överenskommelsen i Botkyrka

Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomisk och ekologist hållbart Botkyrka. Vår överenskommelse mellan kommunen och idéburna organisationer har funnits sedan 2009 och reviderats 2018, och syftar till att stärka samverkan.

Vi har arbetat fram vår lokala överenskommelse i nära dialog mellan representanter från det lokala civilsamhällets organisationer och kommunen. Överenskommelsen är en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan och skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer och kommunen.

Visionen är att Botkyrka ska vara en plats där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i kommunen.

Gemensam värdegrund

Vår gemensamma överenskommelse tar sin utgångspunkt i följande principer:

  • Dialog- Genom dialog möts vi på lika villkor.
  • Kvalitet och långsiktighet- Genom långsiktiga relationer skapar vi en trygghet för idéburna organisationer i det lokala utvecklingsarbetet.
  • Demokrati och mångfald- Vår samverkan ska präglas av balans mellan representativ demokrati och deltagardemokrati. Botkyrkabor har olika behov och därför behöver vi den mångfald och valfrihet som vi tillsammans kan erbjuda.
  • Öppenhet och insyn- I vårt samarbete är vi öppna och inkluderande i arbetsprocesserna. Vi har ett öppet förhållningssätt och lyssnar till varandras behov.
  • Självständighet och oberoende- Vårt gemensamma arbete präglas av ömsesidig respekt och förtroende för varandra. Det garanterar idéburna organisationer att vara suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med kommunen.

  Du hittar Botkyrkas lokala överenskommelse, inklusive handlingsplan under länken "dokument och riktlinjer".

  För mer information om Överenskommelsen i Botkyrka och vad den innebär för din organisation är du välkommen att kontakta Christina Grefveberg, utvecklingsledare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, christina.grefveberg@botkyrka.se eller på telefonnummer: 070-183 64 67.

  Plattformen för idéburna organisationer

  Nätverket Plattformen för idéburna organisationer bildades 2009 för att omsätta och följa upp överenskommelsen. För att ytterligare stärka samverkan har nätverket nybildat föreningen nätverket Plattformen för idéburna organisationer.
  Ju fler organisationer som skriver under överenskommelsen och ingår i Plattformen desto starkare representativ part är Plattformen i samverkan med kommunen. I nätverket Plattformen kan du vara med och påverka hur dialog och samverkan med kommunen kan utvecklas.

  Nätverkets styrelse 2019:

  Shahina Begum, Botkyrka kvinnoresurscenter Camilla Craas Verdandi Michele Di Dato, Tullinge TP fotboll, Hans Richardsson, Botkyrka riksteaterförening, Mats Wåhleman, Hela människan Huddinge Botkyrka Salem Aziz Poli, Assyriens kulturcentrum Hamsa Bal, Föräldraföreningen barn och ungdom Göran Steen, Nattvandrarna Botkyrka Jens Vollmer, Studieförbundet Vuxenskolan

  Vill du veta mer kring plattformens arbete?

  Kontakta styrelsens ordförande Mats Wåhleman via mats.wahleman@helamanniskan.se

  Under länken "dokument och riktlinjer" hittar du stadgar, protokoll och mötesanteckningar. 

  Föreningen nätverket Plattformen för idéburna organisationer genomför årligen dialogkonferens och väljer representanter till Rådet för civilsamhällesfrågor.

  Rådet för civilsamhällesfrågor

  Rådet för civilsamhällesfrågor är ett rådgivande organ till våra förtroendevalda politiker i Botkyrka kommun. Rådet består av tre förtroendevalda politiker och fyra förtroendevalda representanter från nätverket Plattformen för idéburna organisationer.

  Anslut din organisation till Överenskommelsen

  Din organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att behöriga företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet.

  Följande organisationer har anslutit sig till Överenskommelsen i Botkyrka:


  • Botkyrka riksteaterförening

  • Brottsofferjouren Huddinge/Botkyrka

  • Equmeniakyrkan Hallunda

  • Föräldraföreningen för Barn och ungdom i Botkyrka

   Hela Människan Botkyrka Huddinge

  • Internationella förenngen för funktionshinder i Botkyrka

  • Islamiskt forum Botkyrka
  • Jemenitiska föreningen

  • Kompis Sverige

  • Korpföreningen Huddinge Botkyrka

  • Kvinnoresurscentrum

  • Nattvandrarna Botkyrka

  • Pakistan Culture Society
  • ViGör (förening vigörgruppen)

  • Röda Korset Botkyrka

  • Grannstöd och Grannsamverkan
  • SPF seniorerna Botkyrka

  • Strandstugan i Slagsta

  • Studieförbundet SV i Sthlm län

  • Studieförbundet Bilda

  • Svenska kyrka i Hallunda

  • Teater Carpa

  • The good Talents

  • Tullinge TP fotboll

  • Verdandi Botkyrka

  • Väntjänstföreningen i Botkyrka

  Vill din organisation ansluta sig till överenskommelsen? Du hittar blankett finns under länken "dokument och riktlinjer".

  Vill din organisation samverka med Botkyrka?

  Då kan ett idéburet offentligt partnerskap IOP vara en möjlighet.

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett utvecklingsarbete inom överenskommelsen, som syftar till:

  • Ett gemensamt utformat samarbete i mellanrummet mellan bidrag och regelrätt köp av tjänst.
  • Ett partnerskap som ska skapa mervärde och samhällsnytta
  • Tillvarata de mervärden som idéburna organisationer erbjuder
  • Att bidra till innovativa lösningar
  • Längre samfinansierad insats som kan utvecklas och pågå under längre tid och genom gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut.
  • I partnerskapet har kommunen och den idéburna organisationer ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning
  • Tydliggörs genom skrift och handling som samfinansieras och med ömsesidig samverkansrelation

  Kontakta vår utvecklingsledare: Lumnije Mehmeti, utvecklingsledare.
   e-post: lumnije.mehmeti@botkyrka.se eller den tjänsteperson som din organisation har kontakt med i kommunen.

  Rådet för civilsamhällesfrågor
  Rådet för civilsamhällesfrågor är ett rådgivande organ till våra förtroendevalda politiker i Botkyrka kommun. Rådet består av fem förtroendevalda politiker och  fem förtroendevalda representanter från nätverket Plattformen för idéburna organisationer.

  Filer tillgängliga för nedladdning
  Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
  Dokument och riktlinjer
  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 5 mars 2020
  Kommun & politik