Personuppgiftslagen PUL

Av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) framgår hur en kommun får hantera personuppgifter. Personuppgiftsansvarig - ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är respektive nämnd i Botkyrka kommun, 147 85 Tumba, tel. 08-530 610 00.

Behandling av personuppgifter i Botkyrka kommun
Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss i ett registerutdrag. En sådan ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Ange ditt namn och personnummer. Du får svar inom en månad. Registerutdraget visar om några personuppgifter har behandlats om dig och om så är fallet, vilka som har behandlats.

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig eller önskar mer information om hur uppgifterna används ber vi dig kontakta respektive förvaltning på kontaktcenter@botkyrka.se. Om du anser att personuppgifterna om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att hos nämnden begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Om rättelse inte sker av felaktiga personuppgifter kontakta då personuppgiftsombudet i Botkyrka kommun som nås på telefonnummer 08-530 610 00 och ser till att rättelse sker.

Behandling av personuppgifter i skolan
Utbildningsnämnden behandlar föräldrars och elevers personuppgifter för elevadministration. De personuppgifter som registreras är namn på elev och vårdnadshavare, adress, telefonnummer, personnummer, klasstillhörighet, omdömen, provresultat, betyg och liknande uppgifter. Ändamålet med digital behandling av personuppgifter är att förenkla och förbättra hanteringen av de uppgifter som behövs för verksamheten. Personuppgifterna används också som underlag för bland annat fakturering och statistik.

När det gäller elevhälsa finns det ett verksamhetssystem för skolhälsovårdsjournaler, skolpsykologjournaler, särskoleakter med tillhörande handlingar samt myndighetsutövningsbeslut. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att genom digitalisering förenkla och förbättra hanteringen av uppgifter samt att rätt stödinsats kan ges till eleven.

Uppgifter om elever hämtas från IT-systemet Extens, där samtliga barn i kommunen finns registrerade. Uppgifter som är allmänna och offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna handlingar. Uppgifter som är sekretessbelagda, lämnas dock endast ut med stöd av någon sekretessbrytande bestämmelse, t.ex. om samtycke lämnas av den som uppgiften berör.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Kommun & politik