Stäng meddelande

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål för kommunens arbete. Nämnderna i sin tur beskriver på vilket sätt målen ska uppfyllas. Nämnderna preciserar också målen för enheternas arbete och bestämmer vad som ska prioriteras.

Botkyrka kommuns styrsystem omfattar såväl ekonomi och verksamhet som kvalitet.

Kommunens mål och budget med flerårsplan

Utgångspunkten i styrsystemet är att kommunfullmäktige anger övergripande mål och ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet. Det görs i kommunens måldokument och sträcker sig över en fyraårsperiod. Målen i beskriver övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Målen är generella och har ett medborgarperspektiv.

Genom Mål och budget med flerårsplan bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen åtar sig att uppfylla de mål som berör verksamheten. Nämnden anger nämndspecifika mål, mätbara mål och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges mål. Åtagandena beskriver på ett övergripande sätt vad man ska göra nästkommande år för att uppnå dessa mål.

Kommunens Mål och budget med flerårsplan fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.

Nämndernas internbudgetar

Efter att fullmäktige fastställt mål och budget tar respektive nämnd fram en internbudget. Interbudgeten innehåller mål, mätbara mål, åtaganden, ekonomi uppdelat på verksamhet, volymer och nyckeltal.

Nämndmålen är även styrsignalen gentemot verksamheterna i förvaltningen. De kan vara riktade enbart till en viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.

Nämndmålen kan ha ett längre tidsperspektiv än ett år.

Åtagandena anger däremot vad man ska uppnå det närmaste året för att bidra till
måluppfyllelse.

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

Utifrån nämndmål, mätbara mål, åtagande och ekonomiska ramar ansvarar enheterna för att beskriva sina åtaganden, det vill säga hur enheten tänker arbeta för att uppnå dessa mål. Enheternas åtaganden ska finnas dokumenterat. Enheterna kan även ange egna specifika mål. Hur detta går till i praktiken kan dock variera från förvaltning till förvaltning beroende på vilken
modell för styr- och kvalitetsarbete som respektive förvaltning har valt.

Delårsrapporter och årsredovisning

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas åtaganden utifrån de övergripande målen. Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrapporter efter april och augusti, samt i årsredovisningen. Uppföljningen omfattar både mål, åtaganden och ekonomiska prognoser och resultat.

Nämnderna följer upp enheternas arbete. Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Kommun & politik