Stäng meddelande

Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är skriven i.

Om du är folkbokförd i kommunen kan du överklaga beslut fattade av bl.a. kommunfullmäktige eller en nämnd om du anser att beslutet har fattats på fel sätt eller att kommunen har överskidit sina befogenheter. Detta kallas för laglighetsprövning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kapitlet kommunallagen. Vid en laglighetsprövning prövar domstolen om ett beslut är lagligt, men inte om beslutet är lämpligt. Domstolen kan upphäva beslutet, men inte besluta något annat istället. Om domstolen upphäver beslutet innebär det att det inte längre finns något beslut i ärendet.

Vem kan överklaga?

Alla som är folkbokförda i Botkyrka kommunen kan överklaga.

Vilka beslut kan överklagas?

 • beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund,
 • beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art,
 • beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande art, samt
 • sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 § kommunallagen.

Hur överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandet ska du tala om:

 • dina kontaktuppgifter
 • vilket beslut du överklagar
 • varför du anser att beslutet är felaktigt.

Överklagandet skickar du till : Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm

Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Grunder för laglighetsprövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt,
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver domstolen inte upphäva beslutet. Det gäller också om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden.

Rättelse av verkställda beslut

Om kommunen har verkställt ett beslut som domstolen sedan upphäver är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Kommun & politik