Stäng meddelande

Planer öppna för synpunkter

Under samråd och granskningsskedena har medborgare rätt att lämna synpunkter på program eller förslag till ny detaljplan. Handlingarna finns både fysiskt på utställningsplatser och här på botkyrka.se.

Program

Ett program anger utgångspunkterna och målen för den nya detaljplanen medan detaljplanen ger en samlad bild av markanvändningen och hur miljön avses förändras eller bevaras. När detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden​. Inte alla projekt behöver ha ett programskede.

Samråd och granskning

Under samråd och granskningsskedet har medborgarna rätt att lämna synpunkter på detaljplaneprogrammet eller förslaget till ny detaljplan. Endast skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstid kan ligga till grund för rätten att överklaga detaljplanen om synpunkterna inte har blivit tillgodosedda.

Synpunkterna skickar du skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen med brev eller
e-post.

Genomförande

Enligt Plan- och bygglagen ges detaljplanen en genomförandetid på 5-15 år. Under detaljplanens genomförandetid har fastighetsägaren en garanterad byggrätt i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Kommun & politik