Stäng meddelande

Färre smittade på Botkyrkas äldreboenden

Antalet smittade med covid-19 har minskat kraftigt på vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun.
– Nu gäller det att fortsätta arbetet med att begränsa smittspridningen och skydda våra sköra äldre. Det här är inte över på något sätt, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Spridningen av coronaviruset på äldreboenden i Stockholms län har varit omfattande. Botkyrka kommun har under våren haft en spridning som motsvarar eller ligger något under omfattningen i Stockholms län. ”Kurvan” för Botkyrkas äldreboenden följer också utvecklingen för länet i stort.

–Vi höll emot länge. Men i början av april fick vi vårt första konstaterade fall. I mitten av april hade vi en hög nivå med 44 smittade av de cirka 350 äldre som bor på våra boenden. Nu har antalet smittade minskat kraftigt, den senaste veckan har vi haft ett fåtal konstaterade fall. Spridningen har sett olika ut på olika boenden och vi har under perioden haft boenden utan smittspridning, säger Petra Oxonius.

Fler tillfrisknar

Hittills har 30 personer avlidit i covid-19 på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden. Alla boende med misstänkt smitta har provtagits och de med konstaterad smitta har vårdats i samråd med läkare, sjuksköterska och anhöriga.

–Jag beklagar och mina tankar går till de anhöriga. Det här är en sorg också för personalen. Det är också mycket ledsamt att vi kan konstatera en överdödlighet under den här perioden. Bakom varje siffra finns en människa, säger Petra Oxonius.

Sedan slutet av maj ökar antalet tillfrisknande på äldreboendena i Botkyrka kommun och det är fler som tillfrisknat än som avlidit. Totalt har 36 personer tillfrisknat från covid-19 fram till idag.

Läkarvården debatteras

I samband med smittspridningen inom äldreomsorgen har läkarvården på äldreboenden kritiserats och debatterats. Ett boende i Botkyrka kommun har i flera medier fått stå exempel för brister. Det handlar bland annat om tillgången till fysiska läkarbesök och möjligheten för boende att vårdas på sjukhus. Idag rapporterar media om tillgången till syresättningsmätare på boenden i Stockholms län.

Syresättningsmätare ingår idag inte i grundutrustningen för basal hälso- och sjukvård inom kommunen. På vård- och omsorgsboendena i Botkyrka mäts andningsproblem kliniskt. Det betyder att personalen observerar andningsmönster, djup, frekvens, hudfärg, nagelbädd och färg på läppar.

– På boendena kan vi vid behov få hjälp med mätning via syresättningsmätare genom ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, eller läkarorganisationen. Om läkare bedömer att den äldre har ett akut behov av syrgas kan hen skickas till sjukhus eller få hjälp med det via ASIH. Syrgas kan även ordineras av läkare för att ges individuellt på boendet, säger Christine Vojnovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Botkyrka kommun.

Viktigt att uppmärksamma brister

Botkyrka kommun har sedan början av mars arbetat aktivt för att begränsat smittspridningen inom vård- och omsorgsboende. Besöksförbud infördes den 12 mars, medarbetare utbildas löpande i basala hygienrutiner och har tillgång till skyddsutrustning. Personer på vård- och omsorgsboende som konstaterats smittade av covid-19 vårdas separat och av särskilt avdelad personal. Sedan slutet av april provtas personal på vård- och omsorgsboende för covid-19.

– Vi har vidtagit många åtgärder. Samtidigt är vi ödmjuka och har en dialog med medarbetare, boende och anhöriga kring hur vården och omsorgen kan bli bättre. När brister uppstår gör vi allt vi kan för att åtgärda dem. Till detta finns också skyldigheten för personal att rapportera missförhållanden enlig lex Sarah, något som vi uppmuntrar, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun

Utifrån Lex Sarah-rapporter vidtar kommunen åtgärder, och kan även utreda och anmäla allvarliga missförhållande till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Boende och anhöriga kan framföra synpunkter och klagomål till personalen, kommunens synpunktshantering eller vända sig till patientnämnden.

Covid-19 på särskilt boende april-juni 2020

En graf med fyra streckade linjer som visar smittspridningen
  • Den grå linjen visar sammanräknat (kumulativt) antal smittade personer totalt under hela perioden. Till en början ökade smittan för att under senaste tiden inte öka alls.
  • Den röda linjen visar antalet personer med pågående smitta. Även den röda linjen visar att det var en ökad smitta vid utbrottet som realtivt omgående tydligt minskat över tid.
  • Den svarta linjen visar totalt antal personer som avlidit till följd av smittan under hela perioden.
  • Den gröna linjen visar totalt antal personer som tillfrisknat under hela perioden efter att ha haft smittan. Av den framgår att efter en tid av sjukdom ökar tydligt antalet som tillfrisknat.

Faktaruta: Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar inom omsorgen om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020