Öppna mobilmenyn

Anslag

Underrättelse om granskning

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 5 juli 2021

Anslaget datum: 5 juli 2021

Nedtaget datum: 20 augusti 2021

Granskning av detaljplan för Grindstugan, Grödinge, Botkyrka kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Grindstugan i Grödinge. Förslagets syfte är Förslagets syftet är att möjliggöra byggnation av ca 40 bostadsenheter i form av enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) med standardförfarande.

Förslaget ställs ut för granskning under tiden n 5 juli 2021 till och med 19 augusti 2021.. Under denna tid finns det tillgängligt på plan 2 i kommunhuset i Tumba och på

Du kan läsa planförslaget på plan 2 i kommunhuset i Tumba och på www.botkyrka.se. Granskningen pågår mellan 5 juli 2021 till och med 19 augusti 2021. Vi behöver ha dina skriftliga synpunkter senast 19 augusti. Skicka dem till plan@botkyrka.se eller via post.

Botkyrka kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

147 85 Tumba

Sakägare som senast under granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad: