Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse Vickern 1, Vickern 2, Vickern 3

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 14 september 2021

Anslaget datum: 14 september 2021

Nedtaget datum: 5 oktober 2021

Ansökan avser

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad, byggbodar och parkeringsplatser.

Sökande: Våtrumsteknik i Skandinavien AB

Fastighet: Vickern 1, Vickern 2, Vickern 3

Dnr: SBN 2021-826

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att mark som inte får bebyggas (prickmark) bebyggs.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast
2021-10-05 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr 2021-826

Senast uppdaterad: