Öppna mobilmenyn

Anslag

Meddelande om beviljat bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 7 oktober 2021

Anslaget datum: 7 oktober 2021

Nedtaget datum: 5 november 2021

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad, byggbodar och parkeringsplatser 2021-11-01 -2024-08-30

Sökande: Våtrumsteknik i Skandinavien AB

Fastighet: VICKERN 1, VICKERN 2

Dnr: SBN 2021-826

Bygglovet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar den 2021-10-08 med kungörelse- id: K587880/21

Du kan läsa beslutet på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Eventuell överklagan ska inkomma skriftligen till Botkyrka kommun eller till bygglov@botkyrka.se

Senast: 2021-11-05

Senast uppdaterad: