Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 12 april 2022

Anslaget datum: 12 april 2022

Nedtaget datum: 27 april 2022

Ansökan avser

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig skolpaviljong, t.om 2025-04-12

Sökande: Botkyrka kommun Fastighetsenheten

Fastighet: FRIGG 3 (FRIGGS VÄG 17)

Dnr: SBN 2022-208

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att byggnad placeras på mark som inte får

förses med byggnad, byggnad placeras för nära tomtgräns.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-04-26 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr 2022-208

Senast uppdaterad: