Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Bygglov kungörelse

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 16 maj 2022

Anslaget datum: 16 maj 2022

Nedtaget datum: 31 maj 2022

Ansökan avser

Bygglov för ändrad användning av lokal samt tillbyggnad

Sökande: Sterner Projekt AB

Fastighet: KORNET 15 (TOMTBERGAVÄGEN 1)

Dnr: SBN 2022-411

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att prickmark bebyggs, mark som ej får bebyggas.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-05-30 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr 2022-411

Senast uppdaterad: