Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 25 juli 2022

Anslaget datum: 25 juli 2022

Nedtaget datum: 9 augusti 2022

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av industri- och verksamhetsbyggnad

Sökande: Riksten Fastighets AB

Fastighet: TULLINGE 21:223

Dnr: SBN 2022-414

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att byggnader inte är placerad med fasadliv i egenskapsgräns mot huvudgatan.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-08-08 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-414

Senast uppdaterad: