Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 17 augusti 2022

Anslaget datum: 17 augusti 2022

Nedtaget datum: 24 augusti 2022

 

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

Sökande: Fittja Light Fastighets AB

Fastighet: FORBONDEN 10

Dnr: SBN 2022-607

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att byggnad avviker från gestaltnings illustration avseende att högsta fasadkant ska vara en heldragen lutande linje lik illustrationsfasad mot busstorget.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-08-24 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-607

Senast uppdaterad: