Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 12 september 2022

Anslaget datum: 12 september 2022

Nedtaget datum: 24 september 2022

Ansökan avser

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Sökande: Vattenfall Eldistribution AB

Fastighet: TUMBA 8:536

Dnr: SBN 2022-786

Bygglovet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt 9 kap 25 § plan och bygglagen ska berörd granne höras, om bygglovet avviker från detaljplanen.

Avvikelsen innebär att åtgärden placeras på allmänplats, park.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-09-23 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr 2022-786

Senast uppdaterad: