Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 26 september 2022

Anslaget datum: 26 september 2022

Nedtaget datum: 11 oktober 2022

Ansökan avser

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Sökande: Inceptum IQvadrat Bostad AB

Fastighet: NÄS 1:17

Dnr: SBN 2022-743

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan.

Munkhättevägen 45 Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast

2022-10-10 till bygglov@botkyrka.se eller till Bygglovenheten

Botkyrka kommun

Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba.

Ange dnr SBN 2022-743

Senast uppdaterad: