Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslag

Underrättelse om granskning

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 21 december 2022

Anslaget datum: 19 december 2022

Nedtaget datum: 5 februari 2023

Granskning av detaljplan för Granskning av detaljplan för Hallunda gård, i stadsdelen Hallunda-Norsborg, Botkyrka kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Hallunda gård i Hallunda-Norsborg. Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med väl gestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter, och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 350 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård- och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen. Detaljplanen upprättas enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) med utökat förfarande.

Förslaget ställs ut för granskning under tiden 21 december 2022 till 5 februari 2023. Under denna tid finns det tillgängligt på plan 2 i kommunhuset i Tumba, och på https://www.botkyrka.se/hallundagard

En samrådsredogörelse har sammanställts och finns tillgänglig på hemsidan https://www.botkyrka.se/hallundagard och på plan 2 tillsammans med granskningsförslaget under granskningsperioden.

Vi behöver dina skriftliga synpunkter senast 5 februari 2023. Skriv till sbf@botkyrka.se eller till:

Botkyrka kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

147 85 Tumba

Sakägare som senast under granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När du skickar in synpunkter till oss blir de offentlig handling. De personuppgifter du lämnar hanterar vi enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Du kan läsa mer om hanteringen på kommunens hemsida www.botkyrka.se

Senast uppdaterad: