Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Skolskjutsar och persontransporter

    Från och med måndag 27 mars, kommer persontransporterna som kommunen tillhandahåller för skola, daglig verksamhet och dagverksamhet fungera som vanligt igen. Vi utreder ärendet vidare för att säkerställa processerna. Mer information.

Anslag

Kungörelse om bygglov

Organ: Samhällsbyggnadsnämden

Sammanträdesdatum: 8 mars 2023

Anslaget datum: 8 mars 2023

Nedtaget datum: 29 mars 2023

Ansökan avser

Bygglov i efterhand för nybyggnad av annan byggnad, kiosk och besöks-WC

Sökande: Kultur-och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun
Fastighet: TULLINGE 19:282 (Stendalsvägen 260)
Dnr: SBN 2022-762

Bygglovet avser en fastighet inom område som inte är planlagt. Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska bl a berörd granne höras inom område som inte planlagt.

Du kan ta del av handlingar på Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset, anmälan i receptionen entréplan, Munkhättevägen 45 i Tumba.

Om du är berörd sakägare, till exempel närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-03-28 till bygglov@botkyrka.se eller till

Bygglovenheten
Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 Tumba

Ange dnr SBN 2022-762

Senast uppdaterad: