Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi med trygghet och säkerhet i Botkyrka

I Botkyrka ska de som bor, verkar och vistas vara trygga och vi bygger för levande, moderna stadsdelar där människor möts. Det ska vara rent och snyggt i våra områden. Utvecklingen av Botkyrka bidrar till rörelse mellan kommundelarna.

Genom att samarbeta mellan olika aktörer och skapa gemensamma lägesbilder kan vi förekomma våld, få en bättre överblick och agera snabbare. Samverkan mellan polis, Botkyrkabyggen och kommun har lett till bättre samverkan och att kunnat styra resurser dit de mest behövs. Våldspreventivt center är flera myndigheter och enheter som samarbetar för att förebygga våld och ge stöd till de som blir utsatta.

För att förebygga våld jobbar vi också med trygghet redan i förskola och skola. Arbetet med trygghet och studiero ingår också i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen genom Kraftsamling, en strukturerad samverkan inom ramen för ordinarie arbete.

Skolan samarbetar även förebyggande med polisen för att skapa trygghet.

Här hittar du mer information om de olika delarna i vårt arbete.

EST - flera aktörer arbetar mot kriminalitet och våld

Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på information från respektive organisation samt delar av civilsamhället. Vid mötet upprättas en gemensam lägesbild utifrån all insamlad information. Utifrån denna lägesbild planeras samordnande, brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. Detta kallas för EST (Effektiv samordning för trygghet).

Operativa Gruppen kartlägger individer och grupper i riskzon för kriminalitet

OP-gruppen är kopplad till EST och syftar till att aktivt samverka kring de grupper och individer som identifieras via EST eller på annat vis kommer till polisens och/ eller andra aktörers kännedom. Socialtjänsten och polisen samverkar för att identifiera och kartlägga individer och grupperingar som är i en riskzon när det gäller att utveckla ett kriminellt beteende eller är brottsligt aktiva, som en del i det brottsförebyggande arbetet.

MVP - mentorer utbildar barn i årskurs 6

Mentors in Violence Prevention, MVP, är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som under elva tillfällen under ett år utbildar barn i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

Vi tror på att ungdomar lyssnar på andra ungdomar och kan sprida budskapet med MVP vidare. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar ungdomarna och handleder dem. MVP finns på fem skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler!

Tåget – våldsförebyggande arbete i skolan för yngre årskurser

Tåget är ett våldsförebyggande arbete i skolan för de yngre årskurserna. Elever, skolpersonal och föräldrar får olika utbildningar i hur de kan förebygga våld.

Vi jobbar med olika områden för att skapa en trygg skolmiljö. Varje barn ska få känna sig trygg med de vuxna på skolan, så att de känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer.

Vi talar med barnen om skillnaden mellan att bara titta på och att vara en del av en förändring. Vi vill hjälpa barnen att kunna känna igen situationer som de kan hantera på ett bra sätt. Barnen får också vara ”förändringsagenter” genom att träna på olika situationer med att säga ifrån mot våld.

Tåget finns på tio skolor i Botkyrka kommun och 2020 utökar vi med en till två skolor.

Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

Botkyrka har sedan 2012 drivit ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete, i samverkan mellan i första hand socialtjänst, skola, polis, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och räddningstjänst.

Våldspreventivt center är ett paraply som omfattade tre delar:

  • Ett kluster som arbetar med det faktiska våldet; kriminalitet och våld.
  • Ett kluster som arbetar med det våldsförebyggande: Skapa en plattform för alla de unga i Botkyrka som gått igenom mentorsprogram i våldsförebyggande arbetet.
  • Ett kluster som arbetar med kunskap och metodutveckling, samt forskning och uppföljning.

Syftet med ett våldspreventivt center är att skapa en samorganisering av våra insatser. Något vi ser ger ett bättre resultat för Botkyrkaborna och bättre effekt av myndigheternas resurser. När alla verksamheter arbetar enskilt mot våld räcker det inte till, men när vi gör det gemensamt får vi en större effekt.

Kraftsamling – skolan samarbetar med VPC, socialtjänsten och polisen

Arbetet med trygghet och studiero ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. I Botkyrka samarbetar vi med fokus på målgruppen barn och unga för att tidigare upptäcka negativa trender och tendenser och mer effektiva insatser för barn som riskerar att utvecklas negativt. Vi har en tvärsektorell samverkan med VPC, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen genom projektet Kraftsamling. För förskolans personal genomförs utbildningar gällande: Vad är våld, våld i nära relationer och oro för barn. Från och med i år 2020 är det obligatorisk för all personal att gå.

Grannar samarbetar för att öka tryggheten

Grannstöd och Grannsamverkan är grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde. Alla är välkomna att delta.

Läs mer och kontakta Grannstöd och Grannsamverkan Botkyrka

Från juli 2020 har föreningen grannstöd/grannsamverkan, Botkyrkabyggen och kommunen ingått ett idéburet offentligt partnerskap där målet är att parterna gemensamt ska verka för att minska bostadsinbrotten, skadegörelse och klotter i kommunen och att bidra till ökad trygghet i Botkyrka kommun.

Trygghetsfältarna - finns på platser där barn, ungdomar och unga vuxna finns

Trygghetsfältarnas uppdrag är att arbeta förbyggande och uppsökande genom att aktivt finnas ute på platser där barn ungdomar och unga vuxna finns. Trygghetsfältarna finansieras gemensamt av Botkyrka kommun, Botkyrka byggen och polisen. De arbetar dagtid, kvällstid och helger. Du når dem på telefonnummer: 08-530 611 15

Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

Botkyrka kommun kommer att inleda ett arbete att mer effektivt kunna stötta Botkyrkabor som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv. Arbetet ska byggas på en myndighetsövergripande samverkan som inledningsvis består av fler verksamheter inom kommun, lokalpolisområde Botkyrka och Botkyrkabyggen AB. Det kommer att samordnas utifrån det våldspreventiva center som just initierats i Botkyrka.

Målet är att personer som vill lämna en kriminell bana ska få stöd i att etablera en trygg tillvaro. Arbetet ska bidra till att stärka målgruppen såväl som att minska kriminalitet och nyrekrytering till kriminalitet samt att bidra till ett tryggare samhälle.

Kultur och fritid spelar en viktig roll

Möjligheten att ta del av kultur- idrotts- och fritidsupplevelser i närområdet skapar trivsel, hälsa och livskvalitet. Därför planerar kommunen tidigt in miljöer för kreativitet och fysisk aktivitet i bostadsområden när Botkyrka växer. För att skapa levande stadsdelar och goda livsmiljöer är ett rikt föreningsliv och nya idrottsplatser för både spontan och organiserad idrott oumbärliga. Kommunens kultur- och fritidsförvaltning är närvarande i alla stadsdelar.

Föreningslivet är en lika viktig aktör för att unga ska få en meningsfull fritid och trygga sammanhang att delta i. Med sin lokala förankring, kontaktnät, roll som mötesplats och skola för demokrati, spelar föreningarna en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och därmed stärka trygghet och trivsel i Botkyrka. Föreningarna bidrar till att stärka en känsla av mening, sammanhang och delaktighet hos Botkyrkaborna.

Exempel på verksamhet:

  • Vi erbjuder mötesplatser där människor i olika åldrar möts eller mötesplatser för vissa tider i livet.
  • Våra verksamheter för barn och unga ska vara trygga, med utbildade vuxna som kan ge stöd
  • Vi jobbar för att motverka det som upplevs som otryggt i miljön runt våra mötesplatser.
  • Vi ger stöd till föreningar och samverkan med föreningar
  • Vi lyfter positiva förebilder, till exempel våra stipendiater och mottagare av kreativa stöd och deras engagemang för andra Botkyrkabor.
  • På befintliga platser eller när vi planerar och bygger skapar vi möjlighet till rörelse (se idrottsprogrammet)
  • Vi gör ett trygghetsskapande arbete på biblioteken

Särskild organisation för krishantering

Botkyrka kommun har en särskild organisation och beredskap för att hantera en krissituation eller händelse som kräver särskilda insatser från kommunens sida. TIB (Tjänsteperson i beredskap) och KIB (Kommunikatör i beredskap) infördes i kommunen under 2017/2018. Detta för att kunna ha en bättre beredskap för att bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av stöd och krishantering.

Senast uppdaterad: 09 september 2020

Hitta på sidan